Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Януари 2021
 
22 Декември 2020 15:20 18.000 0.000 (0.00%)

Екип-98 Холдинг АД (5EK / HEKI)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2020 3/2020 12/2019 9/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   23 29 61 62 29  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   4 8 42 43 9  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   15 16 15 15 16  
5. Разходи за осигуровки   4 5 4 4 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:    
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   251 487 610 629 504  
1. Разходи за лихви   148 437 245 473 373  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 0 348 135 108  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 - 1 1  
4. Други   100 50 17 20 22  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   274 516 671 691 533  
В. Печалба от дейността   568 0 0 2 226 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   274 516 671 691 533  
Д. Печалба преди облагане с данъци   568 0 0 2 226 0  
V. Разходи за данъци   0 0 -35 349 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 -35 349  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   568 0 0 1 877 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   568 0 0 1 877 0  
Всичко (Г+ V + Е):   274 516 636 2 917 137  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   842 57 31 2 917 137  
1. Приходи от лихви   0 12 13 0 1  
2. Приходи от дивиденти   750  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   83 45 18 2 917 136  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   9  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   842 57 31 2 917 137  
В. Загуба от дейността   0 459 640 0 396  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   842 57 31 2 917 137  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 459 640 0 396  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 459 605 0 396  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 459 605 0 396  
Всичко (Г + E):   274 516 636 2 917 137