Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 21 Април 2024
 
27 Март 2024 16:09 23.600 0.400 (1.72%)

Екип-98 Холдинг АД (HEKI / 5EK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   26 90 111 62 68  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   2 67 88 43 49  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   19 19 19 15 15  
5. Разходи за осигуровки   5 4 4 4 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:    
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   486 471 452 422 504  
1. Разходи за лихви   469 458 417 415 417  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 33  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   2 5  
4. Други   13 13 35 7 49  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   512 561 563 484 572  
В. Печалба от дейността   100 73 85 0 296  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   512 561 563 484 572  
Д. Печалба преди облагане с данъци   100 73 85 0 296  
V. Разходи за данъци   133 0 0 0 -4  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   133 -4  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 73 85 0 300  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 73 85 0 300  
Всичко (Г+ V + Е):   612 634 572 484 868  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   612 634 648 408 868  
1. Приходи от лихви   150 141 108 62 855  
2. Приходи от дивиденти   500 0 9 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -38 493 531 346 13  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   612 634 648 408 868  
В. Загуба от дейността   0 0 0 76 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   612 634 648 408 868  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 76 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   33 0 0 76 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   33 0 0 76 0  
Всичко (Г + E):   612 634 572 484 868