Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 22 Март 2023
 
21 Март 2023 16:42 22.000 0.000 (0.00%)

Екип-98 Холдинг АД (HEKI / 5EK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   68 35 59 83 54  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   49 15 38 64 35  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   15 16 17 15 15  
5. Разходи за осигуровки   4 4 4 4 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:    
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   471 276 303 168 230  
1. Разходи за лихви   417 252 250 158 225  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 11 5 - 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1  
4. Други   54 13 48 10 4  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   539 311 362 251 284  
В. Печалба от дейността   326 0 446 0 1 751  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   539 311 362 251 284  
Д. Печалба преди облагане с данъци   326 0 446 0 1 751  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 187  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   - 187  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   326 0 446 0 1 564  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   326 0 446 0 1 564  
Всичко (Г+ V + Е):   865 40 635 251 2 035  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   865 40 808 78 2 035  
1. Приходи от лихви   855 1 287 1 1  
2. Приходи от дивиденти   0 0 500 150  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   10 39 21 77 1 893  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   -9  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   865 40 808 78 2 035  
В. Загуба от дейността   0 271 0 173 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   865 40 808 78 2 035  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 271 0 173 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 271 0 173 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 271 0 173 0  
Всичко (Г + E):   865 40 635 251 2 035