Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 6 Декември 2021
 
03 Декември 2021 14:07 19.200 0.000 (0.00%)

Екип-98 Холдинг АД (HEKI / 5EK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   26 50 106 96 23  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   7 28 87 78 4  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   15 17 15 14 15  
5. Разходи за осигуровки   4 5 4 4 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:    
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   269 313 367 443 251  
1. Разходи за лихви   250 263 275 511 148  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   4 0 75 0 2  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 1  
4. Други   15 50 17 -68 100  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   295 363 473 539 274  
В. Печалба от дейността   208 488 0 1 424 568  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   295 363 473 539 274  
Д. Печалба преди облагане с данъци   208 488 0 1 424 568  
V. Разходи за данъци   0 0 -32 216 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 -32 216 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   208 488 0 1 208 568  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   208 488 0 1 208 568  
Всичко (Г+ V + Е):   503 421 441 1 467 274  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   503 851 11 1 963 842  
1. Приходи от лихви   0 1 1 12 0  
2. Приходи от дивиденти   500 850 0 750  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -6 9 1 1 960 83  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   9 -9 9 -9 9  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   503 851 11 1 963 842  
В. Загуба от дейността   0 0 462 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   503 851 11 1 963 842  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 462 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 430 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 430 0 0  
Всичко (Г + E):   503 421 441 1 467 274