Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 4 Март 2021
 
26 Февруари 2021 15:24 18.000 0.600 (3.45%)

Екип-98 Холдинг АД (HEKI / 5EK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2020 6/2020 3/2020 12/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   96 23 29 61 62  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   78 4 8 42 43  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   14 15 16 15 15  
5. Разходи за осигуровки   4 4 5 4 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:    
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   440 251 487 610 629  
1. Разходи за лихви   488 148 437 245 473  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -1 2 0 348 135  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 1 - 1  
4. Други   -47 100 50 17 20  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   536 274 516 671 691  
В. Печалба от дейността   826 568 0 0 2 226  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   536 274 516 671 691  
Д. Печалба преди облагане с данъци   826 568 0 0 2 226  
V. Разходи за данъци   128 0 0 -35 349  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   128 0 0 -35 349  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   698 568 0 0 1 877  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   698 568 0 0 1 877  
Всичко (Г+ V + Е):   866 274 516 636 2 917  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 362 842 57 31 2 917  
1. Приходи от лихви   9 0 12 13 0  
2. Приходи от дивиденти   0 750  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 362 83 45 18 2 917  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   -9 9  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 362 842 57 31 2 917  
В. Загуба от дейността   0 0 459 640 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 362 842 57 31 2 917  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 459 640 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 459 605 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 459 605 0  
Всичко (Г + E):   866 274 516 636 2 917