Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Юли 2024
 
09 Май 2013 17:00 2.525 0.025 (1.00%)

Еларг фонд за земеделска земя АДСИЦ /в ликвидация/ (4EC / ELARG)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2012 3/2012 12/2011 9/2011 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   3 137 4 220 18 662 -14 861 14 854  
1. Разходи за материали   0 1 - -1 1  
2. Разходи за външни услуги   1 136 921 1 069 -3 901 3 899  
3. Разходи за амортизации   - -17 17  
4. Разходи за възнаграждения   77 84 101 -311 306  
5. Разходи за осигуровки   3 3 3 -12 12  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   12 014 3 103 4 283 -7 206 7 206  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   -10 093 108 13 206 -3 413 3 413  
обезценка на активи   705 -2 292 2 292  
провизии   -13 036 36 13 000  
II. Финансови разходи   232 324 296 -310 310  
1. Разходи за лихви   134 269 294 -888 888  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -1 0 1  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 - -19 19  
4. Други   98 55 1 -3 3  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   3 369 4 544 18 958 -16 212 16 265  
В. Печалба от дейността   13 895 1 690 0 0 3 916  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   2 005  
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 364 4 544 18 958 -16 212 16 265  
Д. Печалба преди облагане с данъци   14 737 10 820 0 0 3 916  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   14 737 10 820 0 0 3 916  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   14 737 10 820 0 0 3 916  
Всичко (Г+ V + Е):   15 579 4 544 18 958 -20 127 20 180  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   17 233 6 215 7 594 -20 121 20 115  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 185 1 299 1 195 -6  
4. Други   16 048 4 916 6 399 -55 55  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   31 19 22 -66 66  
1. Приходи от лихви   10 -16 22 -63 63  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   - -3 3  
5. Други   21 35  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   17 264 6 234 7 616 -20 175 20 181  
В. Загуба от дейността   0 0 11 342 3 963 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи   -1 163 9 130  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   16 101 15 364 7 616 -20 175 20 181  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 11 342 3 963 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 11 342 3 963 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 11 342 3 963 0  
Всичко (Г + E):   15 579 4 544 18 958 -20 127 20 180