Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 14 Април 2024
 
08 Декември 2023 16:22 0.900 0.840 (1 400.00%)

Елеа Кепитъл Холдинг АД (ECHW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   69  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   58  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   9  
5. Разходи за осигуровки   1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   80  
1. Разходи за лихви   78  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   149  
В. Печалба от дейността   354  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   149  
Д. Печалба преди облагане с данъци   354  
V. Разходи за данъци   39  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   38  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   1  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   315  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна печалба за периода   315  
Всичко (Г+ V + Е):   503  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   503  
1. Приходи от лихви   482  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   21  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   503  
В. Загуба от дейността   0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   503  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0  
в т.ч. за малцинствено участие   0  
Ж. Нетна загуба за периода   0  
Всичко (Г + E):   503