Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 25 Юли 2024
 
25 Юли 2024 14:37 8.600 0.020 (0.23%)

Доверие Обединен Холдинг АД (DUH / 5DOV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   722 1 404 624 696 735  
1. Разходи за материали   7 16 10 8 12  
2. Разходи за външни услуги   108 221 88 86 93  
3. Разходи за амортизации   99 96 93 95 94  
4. Разходи за възнаграждения   372 354 352 407 435  
5. Разходи за осигуровки   53 46 47 58 58  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   26 -1 1 -  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   57 672 33 42 43  
обезценка на активи   612  
провизии    
II. Финансови разходи   294 284 229 336 327  
1. Разходи за лихви   267 253 228 326 312  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   27 31 1 10 15  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 016 1 688 853 1 032 1 062  
В. Печалба от дейността   0 816 0 1 032 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 016 1 688 853 1 032 1 062  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 816 0 1 032 0  
V. Разходи за данъци   2 9 6 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   2 9 6  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 807 0 1 032 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 807 0 1 032 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 018 2 504 736 1 340 1 062  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   164 234 161 144 95  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   31 30 30 23 20  
4. Други   133 204 131 121 75  
II. Приходи от финансирания   0 0 0 1 0  
в т.ч. от правителството   0 0 1  
III. Финансови приходи   184 2 270 575 1 919 243  
1. Приходи от лихви   179 167 168 243 242  
2. Приходи от дивиденти   2 100 0 1 670  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   5 3 407 6 1  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   348 2 504 736 2 064 338  
В. Загуба от дейността   668 0 117 0 724  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   348 2 504 736 2 064 338  
Д. Загуба преди облагане с данъци   668 0 117 0 724  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   670 0 123 0 724  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   670 0 123 0 724  
Всичко (Г + E):   1 018 2 504 736 1 340 1 062