Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 23 Януари 2021
 
22 Януари 2021 16:40 4.600 0.070 (1.50%)

Доверие Обединен Холдинг АД (5DOV / DOVUHL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2020 3/2020 12/2019 9/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   579 557 952 726 609  
1. Разходи за материали   7 8 7 12 9  
2. Разходи за външни услуги   125 73 223 100 120  
3. Разходи за амортизации   57 58 60 62 65  
4. Разходи за възнаграждения   317 300 315 306 297  
5. Разходи за осигуровки   47 46 47 47 47  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   - 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   26 72 300 199 71  
обезценка на активи   -12 12 - -32 32  
провизии    
II. Финансови разходи   303 135 170 163 134  
1. Разходи за лихви   278 122 161 147 145  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   2 0 8 15 -11  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 2  
4. Други   23 11 1 1 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   882 692 1 122 889 743  
В. Печалба от дейността   0 5 730 0 0 728  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   882 692 1 122 889 743  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 5 730 0 0 728  
V. Разходи за данъци   30 0 4 35 3  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   30 0 4 35 3  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 5 730 0 0 725  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 5 730 0 0 725  
Всичко (Г+ V + Е):   329 5 441 1 126 785 1 471  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   39 43 86 736 161  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   20 22 21 23 42  
4. Други   19 21 65 713 119  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   290 6 379 59 49 1 310  
1. Приходи от лихви   290 198 59 45 41  
2. Приходи от дивиденти   0 6 172 0 1 374  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 9 4 -105  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   329 6 422 145 785 1 471  
В. Загуба от дейността   553 0 977 104 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   329 6 422 145 785 1 471  
Д. Загуба преди облагане с данъци   553 0 977 104 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   583 0 981 139 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   583 0 981 139 0  
Всичко (Г + E):   329 5 441 1 126 785 1 471