Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Януари 2022
 
20 Януари 2022 12:27 9.740 0.080 (0.81%)

Доверие Обединен Холдинг АД (DUH / 5DOV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   710 560 562 2 145 579  
1. Разходи за материали   9 9 5 11 7  
2. Разходи за външни услуги   189 62 76 65 125  
3. Разходи за амортизации   79 67 61 61 57  
4. Разходи за възнаграждения   345 339 327 316 317  
5. Разходи за осигуровки   52 50 49 48 47  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   36 33 44 1 644 26  
обезценка на активи   -7 7 1 582 -12  
провизии    
II. Финансови разходи   288 1 628 301 547 303  
1. Разходи за лихви   265 273 271 390 278  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 1 322 1 128 2  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 0  
4. Други   23 33 29 29 23  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   998 2 188 863 2 692 882  
В. Печалба от дейността   4 838 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   998 2 188 863 2 692 882  
Д. Печалба преди облагане с данъци   4 838 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   295 132 2 -93 30  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   295 132 2 -93 30  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   4 543 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   4 543 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   4 395 2 320 865 399 329  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   71 192 104 133 39  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   19 30 20 20 20  
4. Други   52 162 84 113 19  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   5 765 1 193 255 266 290  
1. Приходи от лихви   212 211 255 265 290  
2. Приходи от дивиденти   5 553 982 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   5 836 1 385 359 399 329  
В. Загуба от дейността   0 803 504 2 293 553  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   5 836 1 385 359 399 329  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 803 504 2 293 553  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 935 506 2 200 583  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 935 506 2 200 583  
Всичко (Г + E):   4 395 2 320 865 399 329