Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Септември 2021
 
28 Септември 2021 17:00 7.220 0.380 (5.00%)

Доверие Обединен Холдинг АД (DUH / 5DOV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   560 562 2 145 579 557  
1. Разходи за материали   9 5 11 7 8  
2. Разходи за външни услуги   62 76 65 125 73  
3. Разходи за амортизации   67 61 61 57 58  
4. Разходи за възнаграждения   339 327 316 317 300  
5. Разходи за осигуровки   50 49 48 47 46  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   33 44 1 644 26 72  
обезценка на активи   -7 7 1 582 -12 12  
провизии    
II. Финансови разходи   1 628 301 547 303 135  
1. Разходи за лихви   273 271 390 278 122  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 322 1 128 2 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 2  
4. Други   33 29 29 23 11  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 188 863 2 692 882 692  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 5 730  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 188 863 2 692 882 692  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 5 730  
V. Разходи за данъци   132 2 -93 30 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   132 2 -93 30 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 5 730  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 5 730  
Всичко (Г+ V + Е):   2 320 865 399 329 5 441  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   192 104 133 39 43  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   30 20 20 20 22  
4. Други   162 84 113 19 21  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 193 255 266 290 6 379  
1. Приходи от лихви   211 255 265 290 198  
2. Приходи от дивиденти   982 0 0 6 172  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 0 9  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 385 359 399 329 6 422  
В. Загуба от дейността   803 504 2 293 553 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 385 359 399 329 6 422  
Д. Загуба преди облагане с данъци   803 504 2 293 553 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   935 506 2 200 583 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   935 506 2 200 583 0  
Всичко (Г + E):   2 320 865 399 329 5 441