Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 2 Декември 2021
 
23 Юни 2021 14:09 0.300 0.000 (0.00%)

Сити Пропъртис АДСИЦ (CITP / 4OY)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2013 6/2013 3/2013 12/2012 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   28 590 11 320 15 637 12 909 22 734  
1. Разходи за материали   0 163 333 155 72  
2. Разходи за външни услуги   12 324 2 927 4 902 2 986 6 498  
3. Разходи за амортизации   103 103 103 103 103  
4. Разходи за възнаграждения   5 874 5 826 7 057 7 058 9 170  
5. Разходи за осигуровки   1 624 1 603 1 558 1 557 1 944  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   -2 734 2 734 949  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   8 666 3 431 -1 050 1 050 3 997  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   148 76 80 90 122  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   148 76 80 90 122  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   28 738 11 396 15 717 12 999 22 856  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   28 738 11 396 15 717 12 999 22 856  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   28 738 11 396 15 717 12 999 22 856  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   0  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   694 656 877 929 1 558  
1. Приходи от лихви   693 656 877 929 1 558  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   1  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   694 656 877 929 1 558  
В. Загуба от дейността   28 044 10 740 14 839 12 071 21 298  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   694 656 877 929 1 558  
Д. Загуба преди облагане с данъци   28 044 10 740 14 840 12 070 21 298  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   28 044 10 740 14 840 12 070 21 298  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   28 044 10 740 14 840 12 070 21 298  
Всичко (Г + E):   28 738 11 396 15 717 12 999 22 856