Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 30 Ноември 2021
 
23 Юни 2021 14:09 0.300 0.000 (0.00%)

Сити Пропъртис АДСИЦ (CITP / 4OY)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Борсов код: CITP / 4OYПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100074076Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175264350Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София 1113, ул. "Латинка" 9Б
Телефони02/8708269
Факс
E-mailmarina@biex.bg
Сайт на компанията
 
Общ брой акции 1 300 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица -
Ръководство Соня Георгиева Петрова, Изпълнителен директор
Членове на управителен орган Олга Петрова Дякова
Валентина Николова Цонева
Соня Георгиева Петрова
Директор за връзки с инвеститорите Данаил Илиев Димитров
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

 

Участия в други компании