Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 30 Ноември 2021
 
23 Октомври 2006 12:00 2.550 0.000 (0.00%)

Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ (CHG / 6B4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2013 6/2013 3/2013 12/2012 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   -119 219 461 214 3 137  
1. Разходи за материали   12 59 14 50 39  
2. Разходи за външни услуги   79 99 141 185 221  
3. Разходи за амортизации   2 1 1 2 2  
4. Разходи за възнаграждения   7 10 10 10 8  
5. Разходи за осигуровки   2 1 2 2 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   -305 0 305 112  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -3 -36 -35 -47 -28  
8. Други, в т.ч.:   87 85 23 12 2 782  
обезценка на активи   2 780  
провизии    
II. Финансови разходи   121 124 137 140 107  
1. Разходи за лихви   120 124 127 139 107  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 0 10 1 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 343 598 354 3 244  
В. Печалба от дейността   307 0 0 0 266  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 343 598 354 3 244  
Д. Печалба преди облагане с данъци   307 0 0 0 266  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   307 0 0 0 266  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   307 0 0 0 266  
Всичко (Г+ V + Е):   215 343 598 354 3 258  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   309 294 574 333 3 510  
1. Продукция    
2. Стоки   200 100  
3. Услуги   309 294 374 333 226  
4. Други   -200 0 200 - 3 184  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   309 294 574 333 3 510  
В. Загуба от дейността   0 49 24 21 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   309 294 574 333 3 510  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 49 24 21 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 49 24 21 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 49 24 21 0  
Всичко (Г + E):   215 343 598 354 3 258