Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Септември 2021
 
28 Септември 2021 17:00 31.800 0.000 (0.00%)

Албена АД (ALB / 6AB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   10 905 6 355 9 826 21 187 8 877  
1. Разходи за материали   954 209 263 2 012 495  
2. Разходи за външни услуги   1 411 528 2 585 3 824 1 099  
3. Разходи за амортизации   4 196 4 227 4 501 4 503 4 556  
4. Разходи за възнаграждения   2 396 1 157 794 4 729 1 490  
5. Разходи за осигуровки   629 180 214 784 250  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   1 300 51 128 4 990 956  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -15 -12 -13 229 -28  
8. Други, в т.ч.:   34 15 1 354 116 59  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   619 359 2 567 94 372  
1. Разходи за лихви   351 327 642 93 372  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 826  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 1 13 1 0  
4. Други   268 31 86 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   11 524 6 714 12 393 21 281 9 249  
В. Печалба от дейността   0 0 0 11 078 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   11 524 6 714 12 393 21 281 9 249  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 11 078 0  
V. Разходи за данъци   0 0 -1 301 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1 301  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 11 078 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 11 078 0  
Всичко (Г+ V + Е):   11 524 6 714 11 092 21 281 9 249  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   3 839 301 775 28 514 2 192  
1. Продукция   17 1  
2. Стоки   1 922 83 84 13 493 592  
3. Услуги   1 597 95 67 11 962 424  
4. Други   320 123 607 3 058 1 176  
II. Приходи от финансирания   778 477 1 257 2 102 439  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   158 364 1 555 1 743 609  
1. Приходи от лихви   158 64 51 124 132  
2. Приходи от дивиденти   0 300 0 1 617 477  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 502  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   - 2 2 0  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   4 775 1 142 3 587 32 359 3 240  
В. Загуба от дейността   6 749 5 572 8 806 0 6 009  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   4 775 1 142 3 587 32 359 3 240  
Д. Загуба преди облагане с данъци   6 749 5 572 8 806 0 6 009  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   6 749 5 572 7 505 0 6 009  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   6 749 5 572 7 505 0 6 009  
Всичко (Г + E):   11 524 6 714 11 092 21 281 9 249