Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Януари 2022
 
17 Януари 2022 14:32 33.000 0.200 (0.61%)

Албена АД (ALB / 6AB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2021 3/2021 12/2020 9/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   27 339 10 905 6 355 9 826 21 187  
1. Разходи за материали   3 569 954 209 263 2 012  
2. Разходи за външни услуги   5 032 1 411 528 2 585 3 824  
3. Разходи за амортизации   4 137 4 196 4 227 4 501 4 503  
4. Разходи за възнаграждения   6 462 2 396 1 157 794 4 729  
5. Разходи за осигуровки   1 217 629 180 214 784  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   6 821 1 300 51 128 4 990  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -117 -15 -12 -13 229  
8. Други, в т.ч.:   218 34 15 1 354 116  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   420 619 359 2 567 94  
1. Разходи за лихви   367 351 327 642 93  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 826  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 0 1 13 1  
4. Други   52 268 31 86 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   27 759 11 524 6 714 12 393 21 281  
В. Печалба от дейността   18 539 0 0 0 11 078  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   27 759 11 524 6 714 12 393 21 281  
Д. Печалба преди облагане с данъци   18 539 0 0 0 11 078  
V. Разходи за данъци   0 0 0 -1 301 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1 301  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   18 539 0 0 0 11 078  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   18 539 0 0 0 11 078  
Всичко (Г+ V + Е):   33 977 11 524 6 714 11 092 21 281  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   44 275 3 839 301 775 28 514  
1. Продукция   1 17 1  
2. Стоки   22 841 1 922 83 84 13 493  
3. Услуги   19 685 1 597 95 67 11 962  
4. Други   1 748 320 123 607 3 058  
II. Приходи от финансирания   1 679 778 477 1 257 2 102  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   344 158 364 1 555 1 743  
1. Приходи от лихви   344 158 64 51 124  
2. Приходи от дивиденти   0 0 300 0 1 617  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 502  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   - 2 2  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   46 298 4 775 1 142 3 587 32 359  
В. Загуба от дейността   0 6 749 5 572 8 806 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   46 298 4 775 1 142 3 587 32 359  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 6 749 5 572 8 806 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 6 749 5 572 7 505 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 6 749 5 572 7 505 0  
Всичко (Г + E):   33 977 11 524 6 714 11 092 21 281