Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
23 Април 2024 15:23 4.680 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 834 918 646 917 1 913  
1. Разходи за материали   8 7 7 6 7  
2. Разходи за външни услуги   274 246 216 583 142  
3. Разходи за амортизации   173 172 172 173 173  
4. Разходи за възнаграждения   166 117 122 115 123  
5. Разходи за осигуровки   26 20 21 19 21  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 187 356 108 21 1 447  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 580 1 028 1 590 944 2 241  
1. Разходи за лихви   1 582 808 1 324 579 1 423  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -3 185 112 364 729  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 35 154 1 89  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   3 414 1 946 2 236 1 861 4 154  
В. Печалба от дейността   0 390 601 238 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   3 414 1 946 2 236 1 861 4 154  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 390 601 238 0  
V. Разходи за данъци   53 0 0 0 7  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   53 7  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 390 601 238 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 390 601 238 0  
Всичко (Г+ V + Е):   2 543 2 336 2 837 2 099 3 252  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 100 1 872 1 677 1 663 2 174  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   765 1 650 1 676 1 628 615  
4. Други   1 335 222 1 35 1 559  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   443 464 1 160 436 1 078  
1. Приходи от лихви   443 444 444 436 407  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -736 20 716 - -130  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   736 801  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 543 2 336 2 837 2 099 3 252  
В. Загуба от дейността   871 0 0 0 902  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 543 2 336 2 837 2 099 3 252  
Д. Загуба преди облагане с данъци   871 0 0 0 902  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   924 0 0 0 909  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   924 0 0 0 909  
Всичко (Г + E):   2 543 2 336 2 837 2 099 3 252