Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Август 2022
 
03 Август 2022 10:31 4.460 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   616 775 2 436 558 698  
1. Разходи за материали   10 6 6 9 7  
2. Разходи за външни услуги   258 472 544 177 336  
3. Разходи за амортизации   172 169 167 189 187  
4. Разходи за възнаграждения   108 96 114 103 109  
5. Разходи за осигуровки   17 16 18 18 18  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   51 16 1 587 62 41  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   474 533 2 267 1 273 338  
1. Разходи за лихви   427 515 1 406 1 235 296  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 17 809  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   47 1 52 38 42  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 090 1 308 4 703 1 831 1 036  
В. Печалба от дейността   957 714 0 167 999  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 090 1 308 4 703 1 831 1 036  
Д. Печалба преди облагане с данъци   957 714 0 167 999  
V. Разходи за данъци   0 0 28 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   28 0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   957 714 0 167 999  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   957 714 0 167 999  
Всичко (Г+ V + Е):   2 047 2 022 2 633 1 998 2 035  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 774 1 728 2 268 1 680 1 698  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 730 1 687 1 370 1 240 1 230  
4. Други   44 41 898 440 468  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   273 294 365 318 337  
1. Приходи от лихви   273 273 296 318 337  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 21 69 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 047 2 022 2 633 1 998 2 035  
В. Загуба от дейността   0 0 2 070 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 047 2 022 2 633 1 998 2 035  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 2 070 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 2 098 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 2 098 0 0  
Всичко (Г + E):   2 047 2 022 2 633 1 998 2 035