Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Декември 2022
 
23 Ноември 2022 16:46 4.420 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   947 616 775 2 436 558  
1. Разходи за материали   9 10 6 6 9  
2. Разходи за външни услуги   380 258 472 544 177  
3. Разходи за амортизации   172 172 169 167 189  
4. Разходи за възнаграждения   104 108 96 114 103  
5. Разходи за осигуровки   18 17 16 18 18  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   264 51 16 1 587 62  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 421 474 533 2 267 1 273  
1. Разходи за лихви   1 388 427 515 1 406 1 235  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 17 809  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   33 47 1 52 38  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 368 1 090 1 308 4 703 1 831  
В. Печалба от дейността   0 957 714 0 167  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 368 1 090 1 308 4 703 1 831  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 957 714 0 167  
V. Разходи за данъци   0 0 0 28 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   28 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 957 714 0 167  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 957 714 0 167  
Всичко (Г+ V + Е):   2 085 2 047 2 022 2 633 1 998  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 656 1 774 1 728 2 268 1 680  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 529 1 730 1 687 1 370 1 240  
4. Други   127 44 41 898 440  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   429 273 294 365 318  
1. Приходи от лихви   320 273 273 296 318  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   109 0 21 69 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 085 2 047 2 022 2 633 1 998  
В. Загуба от дейността   283 0 0 2 070 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 085 2 047 2 022 2 633 1 998  
Д. Загуба преди облагане с данъци   283 0 0 2 070 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   283 0 0 2 098 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   283 0 0 2 098 0  
Всичко (Г + E):   2 085 2 047 2 022 2 633 1 998