Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 30 Май 2023
 
18 Май 2023 16:04 4.560 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2022 9/2022 6/2022 3/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   917 1 913 947 616 775  
1. Разходи за материали   6 7 9 10 6  
2. Разходи за външни услуги   583 142 380 258 472  
3. Разходи за амортизации   173 173 172 172 169  
4. Разходи за възнаграждения   115 123 104 108 96  
5. Разходи за осигуровки   19 21 18 17 16  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   21 1 447 264 51 16  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   944 2 241 1 421 474 533  
1. Разходи за лихви   579 1 423 1 388 427 515  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   364 729 0 0 17  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 89 33 47 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 861 4 154 2 368 1 090 1 308  
В. Печалба от дейността   238 0 0 957 714  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 861 4 154 2 368 1 090 1 308  
Д. Печалба преди облагане с данъци   238 0 0 957 714  
V. Разходи за данъци   0 7 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   7  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   238 0 0 957 714  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   238 0 0 957 714  
Всичко (Г+ V + Е):   2 099 3 252 2 085 2 047 2 022  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 663 2 174 1 656 1 774 1 728  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 628 615 1 529 1 730 1 687  
4. Други   35 1 559 127 44 41  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   436 1 078 429 273 294  
1. Приходи от лихви   436 407 320 273 273  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - -130 109 0 21  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   801  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 099 3 252 2 085 2 047 2 022  
В. Загуба от дейността   0 902 283 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 099 3 252 2 085 2 047 2 022  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 902 283 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 909 283 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 909 283 0 0  
Всичко (Г + E):   2 099 3 252 2 085 2 047 2 022