Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 11 Декември 2023
 
06 Декември 2023 13:33 4.640 0.020 (0.43%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   918 646 917 1 913 947  
1. Разходи за материали   7 7 6 7 9  
2. Разходи за външни услуги   246 216 583 142 380  
3. Разходи за амортизации   172 172 173 173 172  
4. Разходи за възнаграждения   117 122 115 123 104  
5. Разходи за осигуровки   20 21 19 21 18  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   356 108 21 1 447 264  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 028 1 590 944 2 241 1 421  
1. Разходи за лихви   808 1 324 579 1 423 1 388  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   185 112 364 729 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   35 154 1 89 33  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 946 2 236 1 861 4 154 2 368  
В. Печалба от дейността   390 601 238 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 946 2 236 1 861 4 154 2 368  
Д. Печалба преди облагане с данъци   390 601 238 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 7 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   7  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   390 601 238 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   390 601 238 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   2 336 2 837 2 099 3 252 2 085  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 872 1 677 1 663 2 174 1 656  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 650 1 676 1 628 615 1 529  
4. Други   222 1 35 1 559 127  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   464 1 160 436 1 078 429  
1. Приходи от лихви   444 444 436 407 320  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   20 716 - -130 109  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   801  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 336 2 837 2 099 3 252 2 085  
В. Загуба от дейността   0 0 0 902 283  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 336 2 837 2 099 3 252 2 085  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 902 283  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 909 283  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 909 283  
Всичко (Г + E):   2 336 2 837 2 099 3 252 2 085