Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 23 Октомври 2021
 
22 Октомври 2021 16:19 4.300 0.000 (0.00%)

Велграф Асет Мениджмънт АД-София (VAM / 1VX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   698 618 2 100 606 742  
1. Разходи за материали   7 10 13 8 7  
2. Разходи за външни услуги   336 270 613 290 434  
3. Разходи за амортизации   187 188 180 180 180  
4. Разходи за възнаграждения   109 99 104 102 104  
5. Разходи за осигуровки   18 16 15 17 16  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 0 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   41 35 1 175 9 1  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   338 367 3 037 528 198  
1. Разходи за лихви   296 364 1 098 527 174  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 790  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   42 3 1 149 1 24  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 036 985 5 137 1 134 940  
В. Печалба от дейността   999 1 010 0 891 1 071  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 036 985 5 137 1 134 940  
Д. Печалба преди облагане с данъци   999 1 010 0 891 1 071  
V. Разходи за данъци   0 0 959 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 167 0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 792 0 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   999 1 010 0 891 1 071  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   999 1 010 0 891 1 071  
Всичко (Г+ V + Е):   2 035 1 995 2 989 2 025 2 011  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 698 1 644 2 129 1 749 1 738  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 230 1 181 1 350 1 310 1 196  
4. Други   468 463 779 439 542  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   337 351 860 276 273  
1. Приходи от лихви   337 336 787 277 273  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 15 73  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   - 0 -1 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 035 1 995 2 989 2 025 2 011  
В. Загуба от дейността   0 0 2 148 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 035 1 995 2 989 2 025 2 011  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 2 148 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 3 107 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 3 107 0 0  
Всичко (Г + E):   2 035 1 995 2 989 2 025 2 011