Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
06 Ноември 2020 14:42 26.000 2.000 (7.14%)

Сердика Пропъртис АДСИЦ (SPRO / 6SR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, които са набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижимите имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Борсов код: SPRO / 6SRПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100112066Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175187173Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция София, ул. "Кърниградска" 19
Телефони02/9307119
Факс02/9307119
E-mailoffice@sprop.net
Сайт на компаниятаwww.sprop.net
 
Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 3
Ръководство Десислава Тотева, Изпълнителен директор
Весела Кюлева, Председател на Съвета на директорите
Членове на управителен орган Десислава Тотева
Елена Николова
Весела Кюлева
Директор за връзки с инвеститорите Милен Маринов
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2018 3.72 3.534 25.06.2019
2009 1.0071 0.9567 30.06.2010
 

Разпределение на акционерен капитал

"ВМ Пропърти Мениджмънт" ЕООД 98.97%
 

Участия в други компании

Сердика Пропъртис Консулт ЕООД 100.00%