Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Юли 2024
 
(%)

Лев Инвест АДСИЦ-София (LEVI / 9LV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Набиране на средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания (секюритизация на вземания), покупко-продажба на вземания, както и извършване на други търговски сделки, пряко свързани с покупко-продажбата и/или секюритизацията на взем
Борсов код: LEVI / 9LVПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100098075Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175322105Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1784, район Младост, бул. "Цариградско шосе", Бизнес център "ЕВРОТУР" №111-117, ет.2, ап. 6
Телефони00359 2 / 9624413
Факс00359 2 / 9624413
E-mailLEVINVEST_@ABV.BG
Сайт на компаниятаwww.levinvest.com
 
Общ брой акции 650 000
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 2
Ръководство Лозана Любенова Славчова
Членове на управителен орган Петко Христов Добрински
Лозана Любенова Славчова
Георги Веселинов Шаранков
Директор за връзки с инвеститорите София Аргирова
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
2010 0.0688788 0.06543486 31.05.2011
2009 0.1853588 0.17609086 15.06.2010
 

Разпределение на акционерен капитал

"Лев Корпорация" АД 76.92%
ЗК "Лев Инс" АД 23.08%
 

Участия в други компании