Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Юни 2024
 
13 Юни 2024 14:41 0.130 0.005 (4.00%)

Зърнени Храни България АД (ZHBG / T43)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

ZHBG25 Май 2018 12:34

Общо събрание на акционерите

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ”АД, ГР.СОФИЯ, УЛ. „СТЕФАН КАРАДЖА” № 2 ЕИК 175410085 ПИСМЕНА ПОКАНА по смисъла на чл.223 от Търговския закон и чл.115, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа Управителният съвет на „Зърнени храни България” АД, гр. София, на основание чл.223, ал.1 и ал.3 от Търговския закон (ТЗ) и чл.17, ал.1 и ал.4 от Устава на дружеството, във връзка с чл.115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Зърнени храни България” АД, гр.София, на 28.06.2018г. от 17.00 часа, по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.София, ул.„Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред: 1. Разглеждане и приемане на годишния доклад и на консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2017г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема годишния доклад и консолидирания годишен доклад на управителния съвет за дейността на дружеството за 2017г.; 2. Разглеждане и приемане на докладите на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за извършена проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. 3. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за 2017г.; Проект на решение – ОС на акционерите приема доклада на одитния комитет на дружеството за 2017г. 4. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г.; Проект за решение – ОС на акционерите одобрява и приема годишния финансов отчет и консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2017 г. 5. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2017 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2018 година; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане на политиката за възнаграждения през изтеклата финансова 2017 година, съдържащ и програма за прилагане за политиката през следващата 2018 година. 6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата, реализирана от „Зърнени храни България” АД за 2017г.; Проект за решение – ОС на акционерите не приема решение за разпределение на печалбата, реализирана от дружеството за 2017г., като същата се отнася към сметка „неразпределена печалба” в баланса на дружеството. 7. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г.; Проект за решение – ОС на акционерите освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2017 г. 8. Разглеждане и приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г.; Проект за решение – ОС на акционерите приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2017 г. 9. Изслушване на препоръката на одитния комитет и избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г.; Проект за решение – ОС на акционерите избира препоръчания от одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор – специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД, който регистриран одитор ще извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2018г. 10. Вземане на решение за избор на допълнителен член на Одитния комитет на дружеството и определяне на мандата му; Проект за решение: ОС на акционерите избира Михаела Мирославова Стоянова за член на Одитния комитет на дружеството с мандат равен на мандата на настоящите членове на Одитния комитет. Управителният съвет на дружеството поканва всички акционери на “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД да присъстват лично или чрез техни представители на свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството. На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК уведомяваме акционерите за следното: Общият брой на акциите на дружеството към датата на решението за свикване на общото събрание е 195 660 287 (сто деветдесет и пет милиона шестстотин и шестдесет хиляди двеста осемдесет и седем) броя поименни безналични акции с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една. Една акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите. Всички акции от капитала на дружеството са от един и същи клас и дават еднакви права. Всички акционери имат право да участват в общото събрание и се поканват лично или чрез представител да участват в общото събрание. Акционерите, които повече от три месеца заедно или поотделно притежават най-малко пет на 5% (пет на сто) от капитала на “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по тези въпроси, както и да правят предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от ТЗ. Крайният срок за упражняването на тези права по реда на чл. 223а от ТЗ е не по-късно от 15 дни преди деня на откриване на общото събрание, в който срок списъкът на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения трябва да бъдат представени за обявяване в Търговския регистър. В тези случаи най-късно на следващия работен ден след обявяването в Търговския регистър акционерите представят на Комисията за финансов надзор (КФН) и по седалището и адреса на управление на “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД списъка с допълнително включените въпроси, предложенията по тях и всички предложения за решения по вече включени въпроси в дневния ред, както и всички писмени материали по тях. Акционерите, съответно техните представители, имат право да поставят въпроси по време на общото събрание, както и въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация, независимо дали последните са свързани с дневния ред. Правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания по електронен път са: Акционерите имат право да участват и да гласуват в общото събрание чрез пълномощник с писмено пълномощно. Образецът на писмено пълномощно за участие и гласуване в общото събрание чрез пълномощник е представен на хартиен носител в материалите за общото събрание и може да бъде получен на адрес: гр.София, ул. “Стефан Караджа” № 2. Образец на писменото пълномощно може да бъде изтеглен и от интернет страницата на дружеството – www.zarnenihrani.com. Писменото пълномощно за представляване на акционер в общото събрание следва да е изрично, за конкретното общо събрание и със съдържанието по чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. В случаите, когато в пълномощното не е посочен начинът на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Уведомяването за участие и упражняване на право на глас в конкретното общо събрание чрез пълномощник може да се извърши и чрез електронни средства. Акционерите уведомяват “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД за извършеното от тях упълномощаване чрез електронни средства по следния начин: - Писменото пълномощно (по предоставения образец), подписано собственоръчно от упълномощителя, се сканира и файлът се подписва като електронен документ с универсален електронен подпис на упълномощителя по смисъла на Закона за електронния документ и лектронния подпис. Файлът, съдържащ пълномощното, следва да бъде в PDF формат. - Упълномощителят уведомява по електронен път “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД за изготвеното пълномощно, като изпраща файла, съдържащ пълномощното, подписан с универсалния електронен подпис на упълномощителя като прикачен файл чрез електронна поща на адрес: office@zarnenihrani.com, заедно със сканирани и записани в PDF формат и също подписани с универсалния електронен подпис на упълномощителя удостоверение за актуална регистрация на дружеството и решение на управителния орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо), за акционерите – юридически лица. - Упълномощаването чрез електронни средства, извършено по гореописания начин, следва да бъде получено в “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД на посочения e-mail адрес в един от двата работни дни преди деня на общото събрание, но не по-късно от 16.30 часа на работния ден, предхождащ деня на общото събрание. Независимо от начина на упълномощаването, всички пълномощни за участие и гласуване в общото събрание на акционерите чрез пълномощник следва да бъдат представени на дружеството в оригинал на хартиен носител със собственоръчния подпис на упълномощителя, заедно с необходимите (заверени или в оригинал) приложения, както и посочено по-горе за акционерите – юридически лица, най-късно при регистрацията на пълномощника за участие в общото събрание в деня на провеждането му. Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото да участват в общото събрание и да упражняват правото на глас имат лица, вписани в регистрите на “Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, т.е. 14.06.2018 г. Регистрацията на акционерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 16.30 часа, в деня на събранието 28.06.2018г. и приключва в 17.00 часа на същи ден, на мястото на провеждане на общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Акционерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите се легитимират с изрично писмено нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, отговарящо на изискванията на чл.116 от ЗППЦК или изрично писмено пълномощно в оригинал със саморъчен подпис на упълномощителя, за което е спазена процедурата за уведомяване на дружеството при упълномощаване с електронни средства; документ за самоличност на упълномощения; удостоверение за актуална регистрация и решение на управителен орган, компетентен да вземе решение за упълномощаването (когато е приложимо) – за акционерите юридически лица (заверени или в оригинал). В случаите на представителство на акционер от юридическо лице – пълномощник и удостоверение за актуална регистрация на дружеството – пълномощник (заверено копие или в оригинал). Удостоверенията за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на акционерите, издадени на чужд език трябва да бъдат придружени с превод на български език, в съотвествие с изискванията на действащото законодателство. Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, поканата и образецът на пълномощно са на разположение на акционерите по седалището на дружеството на адрес: гр.София, ул. “Стефан Караджа” № 2, и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 10.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър. Поканата заедно с писмените материали и образеца на пълномощно са публикувани в посочената по-горе интернет страницата на дружеството. При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 17.07.2018 г. от 17.00 часа, на същото място и при същия обявен дневен ред, като събранието ще бъде законно независимо от представения на него капитал. В този случай нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ не могат да бъдат включвани. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА „ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ” АД: 1.Любомир Тодоров Чакъров – .............................. 2.Миролюб Панчев Иванов – ..................................... 3.Александър Димитров Керезов – ................................ 4.Никола Пеев Мишев – ............................. 5.Йордан Стефанов Йорданов – .....................................