Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 27 Ноември 2021
 
13 Август 2021 12:41 0.865 0.065 (8.12%)

Алфа България АД (ALFB / VZW)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

VZW28 Юли 2021 03:36

Общо събрание на акционерите

Публикуване на материали от Редовно годишно Общо Събрание на Акционерите на „АЛФА БЪЛГАРИЯ” АД от 26.07.2020 г.

С настоящото и в съответствие с изискванията на чл. 117, ал. 2 от ЗППЦК, Ви представяме Протокол от проведено на 26.07.2021 г., в 12:00 часа местно време (EEST) или 09:00 часа координирано универсално време (UTC), в седалището и адреса на управление на "АЛФА БЪЛГАРИЯ" Ад, а именно: гр. София, 1408, район Триадица, ж.к. "Иван Вазов", ул. "Димитър Манов" № 10, партер, редовно годишно Общо събрание на акционерите ("ОСА") на "АЛФА БЪЛГАРИЯ" Ад, акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията, с ЕИК 200845765 ("Дружеството") с уникален идентификационен номер на събитието ALPHABGGM26072021 при следния дневен ред:
1. Обсъждане и приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2020 г.; 2. Обсъждане и приемане на доклада на назначения регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; 3. Обсъждане и приемане на Годишния индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2020 г.; 4. Вземане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2020 г.; 5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2020 г.; 6. Избор на регистриран одитор за 2020 г.; 7. Обсъждане и приемане на отчета на Директора за връзки с инвеститорите за 2020 г.; 8. Обсъждане и приемане на годишния доклад на Одитния комитет за дейността през 2020 г.; 9. Обсъждане и приемане на Доклад на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на Дружеството за 2020 г.; 10. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; 11. Избор на Дилян Никифоров Петров, ЕГН: 6302146927, за нов член на Съвета на директорите на Дружеството.; 12. Разни.