Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Юни 2024
 
19 Юни 2024 15:17 3.960 0.120 (3.12%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

SOFCOM223 Май 2014 11:22

Общо събрание на акционерите

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, ЕИК 131459062 Съветът на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), ЕИК 131459062, със свое решение от 19.05.2014 г., взето на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 и следващи от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 27.06.2014 г. от 12:00 ч., по седалището на дружеството - гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството - ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, при следния дневен ред: 1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г. 2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. 3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г. 4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г. 5. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството. Проект за решение: На основание чл. 19а, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0.75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция. 6. Приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от неразпределената част от печалбата за 2013 г., да бъде отнесен в "Неразпределена печалба". 7. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2014 г., по предложение на одитния комитет. Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Владимир Светославов Колмаков, притежаващ диплома N 575/2002 г. за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г. 8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, в съответствие с изискванията на Наредба 48 от 20.03.2013 г., за изискванията към възнагражденията. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, в съответствие с изискванията на Наредба 48 от 20.03.2013 г., за изискванията към възнагражденията. 9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, както следва: Г-н Тодор Ангелов Вачев - Председател на съвета на директорите – 5 000 лева Г-н Вангел Георгиев Вангелов - Член на съвета на директорите – 1 367 лева. На основание чл. 244, ал. 4 от Търговския закон, чл. 41, ал. 3 от Устава на Дружеството и чл. 5, ал. 4 от приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД, Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите на Дружеството да определи постоянното месечно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството Ирена Тодорова Вачева в договора за възлагане на управлението, сключен с последната. 10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2013 г. 11. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на директора за връзки с инвеститорите на Дружеството за 2013 г. 12. Приемане на решение за обратно изкупуване на собствени акции от "София Комерс - Заложни Къщи" АД, на основание чл. чл. 187 б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК, при следните условия: • Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване, определен по-долу, така че общата номинална стойност на всички притежавани от Дружеството собствени акции да не надвишава 10% от капитала на Дружеството. • Срок за извършване на изкупуването – до две години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване на собствени акции на "София Комерс - Заложни Къщи" АД • Минимален размер на цената на изкупуване – 5 лв. на акция; • Максимален размер на цената на изкупуване – 8 лв. на акция; • Овластява Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за обратно изкупуване на собствени акции от "София Комерс - Заложни Къщи" АД, на основание чл. чл.187 б от ТЗ и чл.111, ал.5 от ЗППЦК, при следните условия: • Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3% от общия брой акции с право на глас, издадени от Дружеството, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване, определен по-долу, така че общата номинална стойност на всички притежавани от Дружеството собствени акции да не надвишава 10% от капитала на Дружеството. • Срок за извършване на изкупуването – до две години от приемане на настоящото решение за обратно изкупуване на собствени акции на "София Комерс - Заложни Къщи" АД . • Минимален размер на цената на изкупуване – 5 лв. на акция; • Максимален размер на цената на изкупуване – 8 лв. на акция; • Овластява Съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД да определи всички останали параметри на обратното изкупуване и да извърши всички необходими действия в изпълнение на настоящото решение на Общото събрание на акционерите. 13. Възлагане изпълнението на взетите решения на изпълнителния директор на дружеството. Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на "София Комерс - Заложни Къщи" АД лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения и обявяване на приетите актове в търговския регистър към Агенцията по вписванията. 14. Разни Поканват се всички акционери да присъстват на редовното годишно общо събрание, лично или чрез упълномощен представител. Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в редовното годишно общо събрание се упражнява само от тези лица, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД (ЦД), като акционери, 14 дни преди датата на провеждане на редовното общо събрание – т.е към 13.06.2014 г. ЦД предоставя на Дружеството списък с акционерите към тази дата. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към 13.06.2014 г, имат право да участват и гласуват на общото събрание. Към 19.05.2014 г. (датата на вземане на решение за свикване на редовното годишно общото събрание на Дружеството от Съвета на директорите), капиталът на "София Комерс - Заложни Къщи" АД е в размер на 2 400 000 лева. Дружеството има издадени 2 класа акции - обикновени и привилегировани. Обикновените акции са 2,000,000 броя акции, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството. Привилегированите акции са 400,000 броя акции, с право на глас, даващи право на притежателите си на кумулативен, гарантиран дивидент. Предвид изложеното, общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към дата 19.05.2014 г. е 2,400,000 броя акции, като 120 000 броя от тях са собственост на „София Комерс – Заложни къщи“ АД и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тези акции до тяхното прехвърляне. Съгласно чл. 118, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от Търговския закон, право да включват въпроси в дневния ред на годишното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни, преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на "София Комерс-Заложни Къщи" АД, най-късно на следващия работен ден, след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл.100т, ал.1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Регистрацията на акционерите за участие в редовното общо събрание ще се извършва от 11.00 часа. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено, в съответствие с изискването на чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни. Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Всеки, който представлява акционер или акционери в общотото събрание следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на представителния офис на Дружеството: гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 11:00 часа на 27.06.2014 г. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: hristov@sofiacommerce.net. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред. Дружеството публикува на своята Интернет страница условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за годишното общо събрание. Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства. При липса на кворум, редовното годишно общо събрание ще се проведе законно, независимо от представения на него капитал, по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 12.07.2014 г. от 12:00 ч., на същото място: гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ. Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите в представителния офис на Дружеството на адрес : гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, всеки ден от 10 до 16.30 часа и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер. Поканата, заедно с писмените материали за събранието е оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3, чрез http://x3news.com. Поканата за събранието, заедно с всички писмените материали за събранието и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg .