Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 27 Февруари 2024
 
26 Февруари 2024 16:31 3.500 0.100 (2.78%)

София Комерс-Заложни къщи АД (SCOM / 6SOA)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

SOFCOM221 Декември 2013 12:18

Вътрешна информация

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Управителният съвет на „София Комерс - Заложни Къщи” АД, ЕИК 131459062, седалище и адрес на управление: бул. Христо Ботев №3, ет. 3, Столичен район Красно село, гр. София – 1606, регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело N 16793/1993г. , на основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон обявява сключване на облигационен заем, чрез издаване на емисия конвертируеми облигации, с ISIN код BG 2100021133 както следва: Обща номинална стойност (размер на облигационния заем) – 1 505 800 евро (един милион петстотин хиляди и осемстотин евро), разпределен в 15 058 (петнадесет хиляди и петдесет и осем ) броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации, всяка една с номинална и емисионна стойност от 100 евро (сто ) евро; • Срок (матуритет) на облигационния заем: 3 (три) години (36 месеца), считано от датата на емисията; • Дата, от която тече срока до падежа – 13.12.2013г. • Лихва – 12% (дванадесет процента) на годишна база; • Период на лихвено плащане: 6 - месечен; • Конверсионно съотношение: 1/24, което определя конверсионна цена от 8.15 (осем лева и петнадесет стотинки) лева; • Конвертиране: на падежа на емисията • Дати на плащания: за главница - еднократно на падежа; за лихвени плащания: 13.06.2014г. 13.12.2014г., 13.06.2015 г., 13.12.2015г, 13.06.2016 г., 13.12.2016 г. • Банка, обслужваща плащанията по облигационния заем – Плащанията се обслужват от „Централен депозитар” АД, при спазване на изискванията на Наредба № 8 за Централния депозитар за ценни книжа; На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския Закон Управителния съвет на „София Комерс - Заложни Къщи” АД свиква първо общо събрание на облигационерите на „София Комерс - Заложни Къщи” АД, притежаващи конвертируеми облигации, с ISIN код BG 2100021133 Събранието ще се проведе на , 16.01.2014г от 12.00 часа, в гр. София, бул. Христо Ботев №3, ет. 3, Столичен район Красно село, при следния дневен ред: 1. Избор на представител/и на облигационерите 2. Определяне на възнаграждението на представителя/ите на облигационерите 3. Разни. Поканват се всички облигационери, притежатели на облигации от емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG 2100021133 на „София Комерс - Заложни Къщи” АД, да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълономощени техни представители. Право да участват и гласуват в Общото събрание на облигационерите имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като облигационери пет дни преди датата на събранието. Регистрацията на облигационерите или техните представители ще започне от 11.00 ч. на 16.01.2014г. на мястото на провеждане на събранието. Облигационерите са длъжни да представят документ за самоличност, писмено - нотариално заверено пълномощно и удостоверение за актуално състояние на облигационерите - юридически лица. При липса на кворум събранието ще се проведе на 30.01.2014г. от 12.00 ч. на същото място и при същия дневен ред и изисквания и процедура по регистрация.