Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 27 Януари 2023
 
27 Януари 2023 10:10 0.760 0.030 (4.11%)

Сирма Груп Холдинг АД (SGH / SKK)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

SKK05 Декември 2022 12:38

Общо събрание на акционерите

Извънредно ОСА на Сирма Груп Холдинг АД

Съветът на директорите, на основание чл. 223 от ТЗ и чл.115 от ЗППЦК, свиква извънредно Общо събрание на акционерите в “Сирма Груп Холдинг“АД, ЕИК 200101236, на 09 януари 2023 г. в 11.00 часа на адрес – град София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 135, в седалището на “Сирма Груп Холдинг” АД, ет. 2, Обучителна зала, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Приемане на решение за изплащане на 6-месечен дивидент.
Предложение за решение по т.1:
На основание реализирана печалба за периода 01 януари до 30 юни 2022 г. на базата на финансов отчет към 30.06.2022 г. в размер на 998 372, 20 лева и изготвения от Съвета на директорите Доклад относно спазване на изискванията по чл. 115в ЗППЦК, и в съответствие с Дивидентната политика на „Сирма Груп Холдинг“ АД, Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на 6-месечен дивидент в размер на 889135,08 лева общо или 0,015 лева на акция.
Право да получат шестмесечен дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива с право на дивидент към 14-тия ден след датата на общото събрание. Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директрите на Дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на шестмесечния дивидент на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на шестмесечния дивидент.
2. Приемане на изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
Предложение за решение по т.2:
Общото събрание на акционерите приема следните изменения в Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите
2.1. В чл.8, ал.2, текстът „Постигане на равна или по-висока консолидирана печалба на дружеството, преди данъци и провизии, спрямо предходната година.“ се заменя със следния текст : „Постигане на равна или по-висока индивидуална печалба на дружеството, преди данъци и провизии, спрямо предходната година.“
2.2. Текстът на чл.10 се заменя със следния текст „Чл.10. Общото събрание на акционерите може да приема решения за изплащане на инцидентни целеви награди на всеки от членовете на съвета на директорите.“

3. Приемане на решение за удължаване срока на Решение на извънредното ОСА за обратно изкупуване на собствени акции от 26.08.2019 г.
Предложение за решение по т.3:
Общото събрание на акционерите продължава срока, в който могат да бъдат изкупени обратно собствени акции, при условията приети с решението от 26.08.2019 г. – до 25.08.2024 г.