Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 4 Август 2021
 
06 Ноември 2020 14:42 26.000 2.000 (7.14%)

Сердика Пропъртис АДСИЦ (SPRO / 6SR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

SDPRO17 Юни 2021 17:07

Вътрешна информация

изплащане на дивидент

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

ОБЩЕСТВЕНОСТТАУ В Е Д О М Л Е Н И Е

От
“Сердика Пропъртис” АДСИЦ, с ЕИК 175187173, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Кърниградска” 19, представлявано от Изпълнителният директор Десислава Тотева


Относно: изплащане на дивидентУВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

“Сердика Пропъртис” АДСИЦ уведомява, че днес на 17.06.2021г. със съдействието на Централния депозитар започна изплащането на дивидента, разпределен от редовното годишно общото събрание на акционерите, проведено на 26.05.2021г. Право да получат дивидент имат лицата, вписани като акционери на четиринадесетия ден след провеждане на общото събрание или на 09.06.2021г. „Централен депозитар“ АД е изготвил списък на правоимащите лица към 09.06.2021г.
Сумата на нетния дивидент е в размер на 552 420,70 лева и е преведена от дружеството по сметка на „Централен депозитар“ АД.
Редовното годишно общо събрание на акционерите на “Сердика Пропъртис” АДСИЦ, проведено на 26.05.2021г. прие решение дружеството да разпредели като дивидент неразпределена печалба от минали години, преобразувана по реда на чл.10, ал.3 от ЗДСИЦ /отм./ в общ размер на 578 500 лева, както следва: а/ От остатъка от печалбата за 2016г. в размер на 251 753.21 лева разпределя като дивидент 247 000 лева или при 650 000 броя акции по 0.38 лева брутен дивидент на една акция; б/. От остатъка от печалбата за 2017г. в размер на 68 933.38лева разпределя като дивидент 65 000 лева или при 650 000 броя акции по 0.10 лева брутен дивидент на една акция; в/. От остатъка от печалбата за 2018г. в размер на 266 867.23 лева разпределя като дивидент 266 500 лева или при 650 000 броя акции по 0.41 лева брутен дивидент на една акция.

Нетен дивидент за една акция на юридически лица - 0,89 лв.

Нетен дивидент за една акция на физически лица- 0,8455 лв. /дружеството удържа и внася в бюджета данък „дивидент“ в размер на 5% от начисления дивидент на физическото лице./

Съгласно правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници, и чрез „Райфайзенбанк/България/ “ ЕАД- банка –депозитар на дружеството, за лица без клиентски сметки при инвестиционни посредници.

Изплащането на дивидента ще се извърши в срок до 31.12.2021г.

17.06.2021г.
гр. София С уважение:...............................................
/Десислава Тотева – Изпълнителен директор/

Прикачени файлове
Uvedomlenie do KFN izh.? S-37 - 17.06.2021.pdf