Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 6 Октомври 2022
 
05 Октомври 2022 16:42 4.920 0.080 (1.60%)

Монбат АД (MONB / 5MB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

MONBAT26 Юни 2017 16:40

Общо събрание на акционерите

уведомление за важни решения, прието на Общото събрание на акционерите на 26-06-2017

Във връзка с проведеното на 26.06.2017 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на МОНБАТ АД, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:


1. Общото събрание на акционерите прие индивидуалния и консолидирания годишни доклади на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г., одитираните индивидуален и консолидиран годишни финансови отчети на дружеството за 2016 г. и одиторските доклади, годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на МОНБАТ АД през 2016 г. и доклада за дейността на одитния комитет за 2016 г.


2. Общото събрание на акционерите прие решение Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2016 г. в размер на 18 102 841.16 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 7 070 841,16 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба, а сумата от 11 032 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овласти СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента.


3. Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г.

4. Общото събрание на акционерите избра одитен комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов.

5. Общото събрание на акционерите прие решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно предложението на одитния комитет, а именно специализирано одиторско предприятие Делойт Одит ООД

6. Общото събрание на акционерите овласти Съвета на директорите на дружеството да определи допълнително възнаграждение за 2016 г. на членовете на СД на МОНБАТ АД в общ размер на до 500 000 лева, както и да разпредели допълнителните възнаграждения между членовете СД в рамките на гласувания размер.

7. Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в Устава на дружеството

Прикачени файлове
Announcement_GAS_26062017_Bg_Eng.doc