Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
08 Декември 2023 11:02 3.980 0.020 (0.51%)

Монбат АД (MONB / 5MB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

MONBAT26 Май 2017 16:28

Общо събрание на акционерите

Монбат АД

Монбат АД представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 26-06-2017 г. от10:30 часа в София - 1000 на адрес гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, ет. 2, Зала Триадица 1 при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. 2. Приемане на годишен консолидиран доклад Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема годишен консолидиран доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016. 3. Приемане на одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 4. Приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на дружеството за 2016 г. и одиторския доклад. 5. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството, реализирана през 2016 г. Предложение за решение: Печалбата на дружеството след данъци, реализирана през 2016 г. в размер на 18 102 841.16 лева да бъде разпределена както следва – сумата от 7 070 841,16 лева да бъде отнесена като неразпределена печалба, а сумата от 11 032 000 лева да бъде разпределена на акционерите като дивидент. Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери към 14-тия ден след датата на ОС. ОСА овластява СД на дружеството да предприеме всички необходими правни и фактически действия относно изплащането на дивидента на акционерите, включително избор на търговска банка, начален и краен срок за изплащане на дивидента. 6. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2016 г. 7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на Монбат АД през 2016 г. 8. Приемане на доклада за дейността на одитния комитет за 2016 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на одитния комитет на Монбат АД за 2016 г. 9. Приемане на решение за избор на одитен комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира одитен комитет в следния състав: Георги Стоянов Тренчев и Анелия Петкова Ангелова – Тумбева и Йордан Карабинов. 10. Определяне на мандата на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя едногодишен мандат на одитния комитет и размера на възнаграждението на неговите членове, както следва: за участието във всяко заседание на одитния кометет неговите членове получават възнаграждение в размер на 300 лева. 11. Приемане на статут на одитния комитет на дружеството. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема статут на одитния комитет на дружеството. 12. Избор на регистриран одитор за 2017 г. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за избор на регистриран одитор на дружеството за 2017 г. съгласно предложението на одитния комитет. 13. Приемане на Доклада относно политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Монбат АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Доклад относно Политика за в

Прикачени файлове
Announcement_26052017_Bg_Eng.doc
Pokana_OSA_Monbat.pdf