Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 19 Юни 2024
 
22 Май 2024 12:56 0.700 0.000 (0.00%)

Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ (ICPD / 4IC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

ICPD17 Май 2018 11:34

Вътрешна информация

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 97 от Устава на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АДСИЦ, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2018 г., което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 13:00 часа, в град София, ул. „Добруджа” № 6, ет. 3. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 12:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:„Точка първа: Доклади на управителния орган за дейността на Дружеството през 2017 г.;Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2017 г.; Точка трета: Доклади на избрания регистриран одитор по годишните финансови отчети на Дружеството за 2017 г.;Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;Точка пета: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 г.;Точка шеста: Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на Дружеството за 2017 г.;Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г.;Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишните финансови отчети на Дружеството за 2018 г.;Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.;Точка единадесета: Промяна на адреса на управление на Дружеството;Точка дванадесета: Промяна на устава на Дружеството; Точка тринадесета: Определя мандата на одитния комитет по чл. 107 от Закона за независимия финансов одит;Точка четиринадесета: Разни.”