Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Юли 2024
 
26 Юни 2024 12:21 3.020 0.020 (0.67%)

Сила Холдинг АД (HSI / 6S5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

HSI15 Май 2023 12:55

Общо събрание на акционерите

Сила Холдинг АД

Съветът на директорите на “Сила Холдинг” АД, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно Общо събрание на акционерите на “Сила Холдинг” АД на 22 юни 2023 г. от 12:00 часа /9:00ч. UTC/, в гр. София, ул. “България” № 58, бл.С, ет.7, офис 24, при следния дневен ред:
1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2022 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2022 г;
2. Приемане на консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2022 г.; Проект за решение – ОС приема консолидирания доклад на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2022 г;
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2022 г;
4. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2022 г;
5. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен индивидуален финансов отчет на „Сила Холдинг” АД за 2022 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен индивидуален финансов отчет на „Сила Холдинг” АД за 2022 г;
6. Одобряване и приемане на проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Сила Холдинг” АД за 2022 г.; Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен Годишен консолидиран финансов отчет на „Сила Холдинг” АД за 2022 г.
7. Приемане на доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г;
8. Вземане на решение за разпределяне печалбата на дружеството за 2022 година; Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне печалбата на дружеството за 2022 година;
9. Избор на регистриран одитор за 2023 година; Проект за решение - ОС избира предложеното от Съвета на директорите специализирано одиторско предприятие „Грант Торнтон” ООД с № 032 за регистриран одитор на дружеството за 2023 г., което да извърши проверка и заверка на годишния индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 година;
10. Приемане на доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г.; Проект за решение – ОС приема доклада на одитния комитет на дружеството за дейността му през 2022 г;
11. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 година; Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2022 година;
12. Приемане на доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сила Холдинг” АД за 2022 г.; Проект за решение – Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Сила Холдинг” АД за 2022 г;
13. Разни.