Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 11 Декември 2023
 
06 Декември 2023 15:56 2.960 0.000 (0.00%)

Сила Холдинг АД (HSI / 6S5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   133 45 66 383 58  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   112 21 45 13 39  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   18 21 18 15 16  
5. Разходи за осигуровки   3 3 3 3 3  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   352  
обезценка на активи   352  
провизии    
II. Финансови разходи   670 468 414 569 557  
1. Разходи за лихви   515 449 388 500 410  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   62 13 24 0 84  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   93 6 2 69 63  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   803 513 480 952 615  
В. Печалба от дейността   428 245 0 463 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   803 513 480 952 615  
Д. Печалба преди облагане с данъци   428 245 0 463 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 -1 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -1  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   428 245 0 464 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   428 245 0 464 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 231 560 480 1 049 611  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 1 10 -15 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   0 1 10 -15 0  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 231 757 272 1 430 245  
1. Приходи от лихви   214 207 192 311 236  
2. Приходи от дивиденти   589 46 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   428 504 80 1 348 9  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   -229 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 231 758 282 1 415 245  
В. Загуба от дейността   0 0 198 0 370  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 231 758 282 1 415 245  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 198 0 370  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 198 0 370  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 198 0 370  
Всичко (Г + E):   1 231 560 480 1 049 611