Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 25 Май 2024
 
30 Април 2024 12:34 2.960 0.000 (0.00%)

Сила Холдинг АД (HSI / 6S5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   148 136 133 45 66  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   127 32 112 21 45  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   18 19 18 21 18  
5. Разходи за осигуровки   3 2 3 3 3  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   83  
обезценка на активи   83  
провизии    
II. Финансови разходи   784 1 214 670 468 414  
1. Разходи за лихви   779 1 131 515 449 388  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 12 62 13 24  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   5 71 93 6 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   932 1 350 803 513 480  
В. Печалба от дейността   0 193 428 245 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   932 1 350 803 513 480  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 193 428 245 0  
V. Разходи за данъци   0 40 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   40  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 153 428 245 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 153 428 245 0  
Всичко (Г+ V + Е):   932 1 543 1 231 560 480  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   9 -11 0 1 10  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   9 -11 0 1 10  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   342 1 554 1 231 757 272  
1. Приходи от лихви   211 211 214 207 192  
2. Приходи от дивиденти   131 0 589 46  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 1 343 428 504 80  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   351 1 543 1 231 758 282  
В. Загуба от дейността   581 0 0 0 198  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   351 1 543 1 231 758 282  
Д. Загуба преди облагане с данъци   581 0 0 0 198  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   581 0 0 0 198  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   581 0 0 0 198  
Всичко (Г + E):   932 1 543 1 231 560 480