Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 12 Юли 2024
 
11 Юли 2024 12:17 1.630 0.010 (0.62%)

ТБ Централна кооперативна банка АД (CCB / 4CF)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
 

CCB15 Май 2024 11:02

Общо събрание на акционерите

Общо събрание на акционерите

Управителният съвет на "Централна кооперативна банка" АД, гр. София („ЦКБ” АД), свиква, на основание чл. 223 от Търговския закон /ТЗ/, редовно годишно Общо събрание на акционерите на „ЦКБ” АД (ОСА), притежаващи акции от емисия ISIN BG1100014973, уникален идентификационен код на събитието CCB27062024RGM, на 27.06.2024 г., от 10:00 ч. /7:00 UTC/, в сградата на “ЦКБ” АД, гр. София, бул. “Цариградско шосе”№87, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на „ЦКБ” АД за 2023 г.; проект за решение: ОСА приема отчета за дейността на банката през 2023 г.;
2. Приемане на доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2023 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одиторите за извършения от тях съвместен независим финансов одит на годишните финансови отчети на „ЦКБ” АД за 2023 г.;
3. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.; проект за решение: ОСА приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2023 г.;
4. Приемане на годишните финансови отчети и съответни доклади по Закона за счетоводството за 2023 г. и предложение за разпределение на печалбата; проект за решение: ОСА приема годишните финансови отчети и съответни доклади по Закона за счетоводството за 2023 г. и взема решение за отнасяне на печалбата във фонд “Резервен”;
5. Приемане на отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2023 г.; проект за решение: ОСА приема отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2023 г.;
6. Приемане на отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2023 г.; проект за решение: ОСА приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за работата му през 2023 г.;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2023 г.; проект за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, управителния съвет и прокуриста за дейността им през 2023 г.;
8. Преглед на Политиката за възнагражденията на членовете на надзорния и управителния съвет на „ЦКБ” АД, приета от ОСА през 2020г.; проект на решение: ОСА приема предложението на Надзорния съвет за изменение и допълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на надзорния и управителния съвет на „ЦКБ” АД, както следва: 1./ Текстът на т.12.6, буква „б“ се изменя, както следва: „Разсрочване, в съответствие с чл. 11 от Наредба № 4 на БНБ, на изплащането на минимум 60% от определеното променливо възнаграждение за период от 4 до 5 години, пропорционално разпределено във времето, според праговете, определени от Надзорния съвет;“ 2./ Добавя се нова т.12.8, както следва: „Съответно приложение, когато е допустимо, намират разпоредбите на чл.12а от Наредба № 4 на БНБ, касаещи освобождаване от прилагане на изискванията за разсрочване на променливото възнаграждение.“
9. Определяне на размера на възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет и срока, за който са дължими; проект на решение: Възнагражденията и гаранциите за управление на членовете на надзорния и управителния съвет да се запазят в размерите, установени към настоящия момент, в съответствие с решеното от Общото събрание на акционерите през месец август 2023г.;
10. Приемане на препоръката на Одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД за назначаване на одитори за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за 2024 г. на индивидуална и консолидирана основа; проект за решение: ОСА приема за сведение препоръката на Одитния комитет на “Централна кооперативна банка” АД за назначаване на “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, и “РСМ БГ” ООД, ЕИК 121435206, за одитори, които съвместно да извършат независим финансов одит на годишните финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за 2024 г. на индивидуална и консолидирана основа.
11. Избор на регистрирани одитори за извършване на съвместен независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.; проект за решение: ОСА избира “Грант Торнтон” ООД, ЕИК 831716285, и “РСМ БГ” ООД, ЕИК 121435206, за регистрирани одитори, които да извършат съвместен независим финансов одит на индивидуалния и консолидирания финансови отчети на “Централна кооперативна банка” АД за годината, приключваща на 31 декември 2024 г.
12. Разни.
Пълният текст на поканата е приложен като прикачен файл.