Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
27 Май 2024 11:35 14.900 0.000 (0.00%)

Софарма Билдингс АДСИЦ (SFB / 4OX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

4OX08 Май 2018 18:34

Вътрешна информация

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

ПОКАНА за редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ „Съветът на директорите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, на основание чл. 223 от Търговския закон, свиква Редовно заседание на Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА БИЛДИНГС” АДСИЦ, ЕИК 175346309, със седалище в гр. София, което да се проведе на 21.06.2018 год. от 15.00 часа в седалището и на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 20, а при липса на кворум на тази дата – на 06.07.2018 год. на същото място и при същия начален час и при следния дневен ред: 1. Приемане на Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.”; 2. Приемане на Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема представения Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 год.”; 3. Одобряване на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите одобрява Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.”; 4. Приемане на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.”; 5. Приемане отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 год.”; 6. Приемане на Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 г.“; 7. Приемане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството, реализиран през 2017 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите Дружеството да не разпределя дивидент за 2017 г. по причина, че Дружеството е приключило отчетната 2017 г. с отрицателен финансов резултат. Формираната загуба за 2017 г., в размер на 65 736,31 (шестдесет и пет хиляди седемстотин тридесет и шест лева и тридесет и една стотинки) лева, да бъде покрита с натрупаните резерви от Фонд „Премии от емисии“ на Дружеството.”; 8. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 год.”; 9. Определяне на размера на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2018 год.”; 10. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2018 год.; Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год., съгласно изразеното предпочитание в предложението на Одитния комитет на Дружеството, включено в материалите по дневния ред.”; 11. Разни.

Прикачени файлове
Pokana_SB_REIT_OSA2018.pdf
SFB_Pokana v TR.pdf