Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 25 Септември 2020
 
14 Септември 2020 14:02 1.100 0.150 (15.79%)

Ексклузив Пропърти АДСИЦ (5EX / EXPRO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2019 9/2019 6/2019 3/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   92 158 68 66 64  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   46 31 21 18 17  
3. Разходи за амортизации   34 35 34 35 34  
4. Разходи за възнаграждения   10 10 11 10 11  
5. Разходи за осигуровки   2 2 1 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   80 1 1 -  
обезценка на активи   82  
провизии    
II. Финансови разходи   53 89 122 81 61  
1. Разходи за лихви   45 74 114 73 52  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   8 15 8 8 9  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   145 247 190 147 125  
В. Печалба от дейността   261 153 209 253 275  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   145 247 190 147 125  
Д. Печалба преди облагане с данъци   261 153 209 253 275  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   261 153 209 253 275  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   261 153 209 253 275  
Всичко (Г+ V + Е):   406 400 399 400 400  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   406 400 399 400 400  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   406 400 399 400 400  
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0 0  
1. Приходи от лихви   0 0 0  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   406 400 399 400 400  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   406 400 399 400 400  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   406 400 399 400 400