Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 25 Септември 2020
 
14 Септември 2020 14:02 1.100 0.150 (15.79%)

Ексклузив Пропърти АДСИЦ (5EX / EXPRO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 
Предмет на дейност на фирмата: Инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.
Борсов код: 5EX / EXPROПазар: Сегмент за дружества със специална инв. цел
ISIN: BG1100083069Сектор: Инвестиционни дружества за недвижими имоти
БУЛСТАТ: 175135689Принадлежност към индекс: -
 
Адрес за кореспонденция гр. София 1303, бул. Тодор Александров №109-115, бл.0, вх.0, ет.0, ап.0;
Телефони(+359) 0885 109 307
Факс
E-mailfotev@expro.bg
Сайт на компаниятаwww.expro.bg
 
Общ брой акции 9 452 340
Номинал на 1 акция1.00
 
Брой на осигурените от дружеството лица 0
Ръководство Венцислава Благоева Алтънова, Изпълнителен директор
Мирослав Росенов Георгиев
Членове на управителен орган Мирослав Росенов Георгиев
Венцислава Благоева Алтънова
Елена Георгиева Петрова
Директор за връзки с инвеститорите Петя Детелинова Рогозянска
 

Дивиденти

За година Брутен дивидент Нетен дивидент Дата на ОС
 

Разпределение на акционерен капитал

Михаил Генов Кръстев 12.71%
Филип Стефанов Фотев 9.16%
Avincoet Development S.A., British Virgin islands Akara Bldg. 8.92%
Доверие Обединен холдинг АД 8.00%
Петранка Лазарова Николова 6.87%
Стефан Петров Тодоров 6.30%
 

Участия в други компании

"ЕКСКЛУЗИВ СЪРВИСИЗ" АД -гр. София, бул. Тодор Александров № 109-115 0.00%