Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 4 Август 2020
 
30 Юли 2020 11:18 48.600 0.000 (0.00%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (5CK / CCBRE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

CCBRE05 Юни 2019 15:22

Общо събрание на акционерите

Редовно Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ на 05.07.2019 год. от 15.00 часа, в гр. София, ул.”Стефан Караджа” № 2, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2018 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2018 г.
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.
Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2018 г.
Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на “ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2018 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;
5. Приемане на отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.
Проект за решение – ОС приема отчета на одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
6. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г.
Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.
Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;
8. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г.
Проект за решение – ОС избира предложеното от Съвета на директорите на дружеството специализирано одиторско предприятие РСМ БГ“ ЕООД за регистриран одитор на дружеството за 2019 г., което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2019 г.
9. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2018 г.;
Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ЦКБ Риъл Истейт Фонд” АДСИЦ за 2018 г.
10. Приемане на промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството;
Проект за решение – ОС приема промени в персоналния състав на Съвета на директорите на дружеството, като освобождава от заеманата до момента длъжност на член на Съвета на директорите г-жа Велислава Георгиева Балтова, а на нейно място избира г-жа Магдалена Бисерова Илкова с мандат от 5 години, считано от датата на избора.
11. Преизбиране на членове на Съвета на директорите на дружеството.
Проект за решение – ОС преизбира г-н Миролюб Панчев Иванов и г-жа Нина Нейчева Нейчева, като членове на Съвета на директорите, за нов мандат от 5 години, считано от датата на избора.

Прикачени файлове
OSA_05072019.zip