Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Януари 2020
 
18 Декември 2019 11:22 47.800 0.800 (1.70%)

ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ (5CK / CCBRE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2019 3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   11 19 24  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   9 11 21  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   2 7 3  
5. Разходи за осигуровки   0 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:    
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   0 0 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други    
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   11 19 24  
В. Печалба от дейността   12 2 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   11 19 24  
Д. Печалба преди облагане с данъци   12 2 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   12 2 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   12 2 0  
Всичко (Г+ V + Е):   23 21 24  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   23 21 24  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   23 21 24  
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   23 21 24  
В. Загуба от дейността   0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   23 21 24  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0  
Всичко (Г + E):   23 21 24