Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 20 Февруари 2020
 
04 Февруари 2020 16:12 63.500 0.000 (0.00%)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (5CQ / CAPM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
 

CAPM05 Август 2019 11:56

Общо събрание на акционерите

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите

Съветът на директорите свиква Общото събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ, гр. София, на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ и чл. 115 от ЗППЦК, свиква редовно (годишно) Общо събрание на акционерите на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ на 05.09.2019 г. от 11.00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, ул. “Златен рог” № 12, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността и управлението на дружеството за 2018 г.;
2. Приемане на доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС приема доклада на регистрирания одитор/специализираното одиторско предприятие за проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
3. Одобряване и приемане на проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г. Проект за решение – ОС одобрява и приема проверения и заверен годишен финансов отчет на дружеството за 2018 г.;
4. Приемане на Отчет на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.;
5. Приемане на отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г. Проект за решение – ОС приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2018 г.;
6. Приемане и одобряване на Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2018 г.; Проект за решение – ОС приема и одобрява Доклада на Съвета на директорите за прилагане на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ за 2018 г.
7. Вземане на решение за разпределение на печалбата за 2018 г. Проект за решение – ОС приема предложението на Съвета на директорите, съдържащо се в материалите по дневния ред;
8. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г. Проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2018 г.;
9. Избор на регистриран одитор на дружеството за 2019 г. Проект за решение – ОС избира регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., съгласно предложение, съдържащо се в материалите по дневния ред.