Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 6 Декември 2019
 
02 Декември 2019 16:27 63.000 0.000 (0.00%)

Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ (5CQ / CAPM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2019 3/2019 12/2018  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   114 62 78  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   59 49 65  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   19 13 12  
5. Разходи за осигуровки   2 0 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   34  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   606 57 170  
1. Разходи за лихви   605 58 169  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 -1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   720 119 248  
В. Печалба от дейността   947 802 6 899  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   720 119 248  
Д. Печалба преди облагане с данъци   947 802 6 899  
V. Разходи за данъци   0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   947 802 6 899  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   947 802 6 899  
Всичко (Г+ V + Е):   1 667 921 7 147  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други    
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 667 921 7 147  
1. Приходи от лихви   1 016 849 817  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -33 72 6 330  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   684  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 667 921 7 147  
В. Загуба от дейността   0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 667 921 7 147  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 667 921 7 147