Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Юни 2024
 
23 Февруари 2024 10:44 6.200 0.050 (0.81%)

Захарни заводи АД (ZHZA / 3Z9)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2013 6/2013 3/2013 12/2012 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   35 241 50 399 33 392 31 786 16 810  
1. Разходи за материали   9 673 11 085 7 655 8 207 14 503  
2. Разходи за външни услуги   3 121 2 315 1 928 1 554 2 048  
3. Разходи за амортизации   641 645 649 665 688  
4. Разходи за възнаграждения   1 244 1 249 1 159 1 129 1 029  
5. Разходи за осигуровки   292 294 274 279 243  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   20 540 35 587 20 068 19 749 390  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -482 -918 1 226 353 -2 306  
8. Други, в т.ч.:   212 142 433 -150 215  
обезценка на активи   -283 163 120 0  
провизии   0 0  
II. Финансови разходи   616 606 670 565 830  
1. Разходи за лихви   554 533 584 504 695  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   4 5 10 8 45  
4. Други   58 68 76 53 90  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   35 857 51 005 34 062 32 351 17 640  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   35 857 51 005 34 062 32 351 17 640  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0  
3. Други   0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   35 857 51 005 34 062 32 351 17 640  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   35 227 50 551 32 670 32 046 16 836  
1. Продукция   14 779 15 429 12 540 12 506 15 873  
2. Стоки   17 566 34 132 19 233 15 540 387  
3. Услуги   387 445 280 138 282  
4. Други   2 495 545 617 3 862 294  
II. Приходи от финансирания   79 83 70 75 79  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   35 26 39 19 60  
1. Приходи от лихви   35 25 39 18 23  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 1 0 1 37  
5. Други   0 0 - 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   35 341 50 660 32 779 32 140 16 975  
В. Загуба от дейността   516 345 1 283 211 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   35 341 50 660 32 779 32 140 16 975  
Д. Загуба преди облагане с данъци   516 345 1 283 211 665  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   516 345 1 283 211 665  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   516 345 1 283 211 665  
Всичко (Г + E):   35 857 51 005 34 062 32 351 17 640