Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 4 Декември 2023
 
08 Октомври 2019 16:42 8.350 0.050 (0.60%)

Велина АД (4VE / VELIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2013 6/2013 3/2013 12/2012  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   619 435 418 357  
1. Разходи за материали   170 69 60 56  
2. Разходи за външни услуги   86 41 57 32  
3. Разходи за амортизации   70 71 74 77  
4. Разходи за възнаграждения   197 168 147 125  
5. Разходи за осигуровки   25 22 21 19  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   65 63 58 47  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   6 1 1 1  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   25 25 27 26  
1. Разходи за лихви   21 19 24 23  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   4 6 3 3  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   644 460 445 383  
В. Печалба от дейността   0 150 39 2  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   644 460 445 383  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 150 39 2  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 150 39 2  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 150 39 2  
Всичко (Г+ V + Е):   520 610 484 385  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   520 610 484 385  
1. Продукция    
2. Стоки   154 152 142 112  
3. Услуги   360 455 338 268  
4. Други   6 3 4 5  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   0 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   520 610 484 385  
В. Загуба от дейността   124 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   520 610 484 385  
Д. Загуба преди облагане с данъци   124 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   124 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   124 0 0 0  
Всичко (Г + E):   520 610 484 385