Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 7 Февруари 2023
 
(%)

Солар Логистик АД (SOLAR-NL / SOLAR-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   123 1 742 92 149 158  
1. Разходи за материали   21 19 13 11 9  
2. Разходи за външни услуги   66 42 48 87 79  
3. Разходи за амортизации   4 4 4 4 4  
4. Разходи за възнаграждения   13 12 11 12 -13  
5. Разходи за осигуровки   1 1 0 1 0  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   18 1 664 16 34 79  
обезценка на активи   13 3 3 2 24  
провизии    
II. Финансови разходи   487 669 593 481 647  
1. Разходи за лихви   487 465 476 476 459  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 204 116 5 187  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 0 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   610 2 411 685 630 805  
В. Печалба от дейността   356 0 0 225 18  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   610 2 411 685 630 805  
Д. Печалба преди облагане с данъци   356 0 0 225 18  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 22  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   22  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   356 0 0 225 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   356 0 0 225 0  
Всичко (Г+ V + Е):   966 2 359 576 855 823  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   263 2 021 20 24 21  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   15 15 15 14 13  
4. Други   248 2 006 5 10 8  
II. Приходи от финансирания   6 6 2 2  
в т.ч. от правителството   6 6 2 2  
III. Финансови приходи   697 332 554 829 802  
1. Приходи от лихви   175 266 321 260 550  
2. Приходи от дивиденти   0 40 40 60 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   522 26 193 509 252  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   966 2 359 576 855 823  
В. Загуба от дейността   0 52 109 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   966 2 359 576 855 823  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 52 109 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 52 109 0 4  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 52 109 0 4  
Всичко (Г + E):   966 2 359 576 855 823