Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 21 Май 2024
 
(%)

Солар Логистик АД (SOLAR-NL / SOLAR-NL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   76 106 88 79 95  
1. Разходи за материали   6 10 8 7 6  
2. Разходи за външни услуги   45 36 20 23 54  
3. Разходи за амортизации   4 4 4 4 4  
4. Разходи за възнаграждения   16 13 12 14 13  
5. Разходи за осигуровки   2 2 2 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   3 41 42 29 16  
обезценка на активи   1 9 41 0 15  
провизии    
II. Финансови разходи   461 519 483 431 541  
1. Разходи за лихви   461 518 450 430 442  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 1 33 0 99  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 0 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   537 625 571 510 636  
В. Печалба от дейността   63 93 0 31 37  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   537 625 571 510 636  
Д. Печалба преди облагане с данъци   63 93 0 31 37  
V. Разходи за данъци   0 8 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   8  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   63 85 0 31 37  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   63 85 0 31 37  
Всичко (Г+ V + Е):   600 718 558 541 673  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   151 458 45 25 28  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   14 12 13 14 16  
4. Други   137 446 32 11 12  
II. Приходи от финансирания   -  
в т.ч. от правителството   -  
III. Финансови приходи   449 260 513 516 645  
1. Приходи от лихви   230 -81 358 210 421  
2. Приходи от дивиденти   40 0 0 -1 162  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   179 341 155 307 62  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   600 718 558 541 673  
В. Загуба от дейността   0 0 13 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   600 718 558 541 673  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 13 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 13 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 13 0 0  
Всичко (Г + E):   600 718 558 541 673