Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Юли 2024
 
16 Юли 2024 10:10 10.600 0.400 (3.64%)

Слънчо АД (SLR / SLR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2016 12/2015 9/2015 6/2015 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   880 880 870 922 812  
1. Разходи за материали   460 531 559 585 497  
2. Разходи за външни услуги   57 60 77 81 52  
3. Разходи за амортизации   74 75 73 72 69  
4. Разходи за възнаграждения   169 172 168 161 158  
5. Разходи за осигуровки   31 32 31 29 28  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 1 2 0 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   77 -4 -10 -20 -11  
8. Други, в т.ч.:   12 13 -30 14 19  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   12 24 29 15 37  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   11 23 28 14 36  
4. Други   1 1 1 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   892 904 899 937 849  
В. Печалба от дейността   299 263 303 337 265  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   892 904 899 937 849  
Д. Печалба преди облагане с данъци   299 263 303 337 265  
V. Разходи за данъци   30 26 30 34 27  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   30 26 30 34 27  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   269 237 273 303 238  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   269 237 273 303 238  
Всичко (Г+ V + Е):   1 191 1 167 1 202 1 274 1 114  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 168 1 160 1 156 1 259 1 093  
1. Продукция   1 161 1 148 1 150 1 252 1 088  
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   7 12 6 7 5  
II. Приходи от финансирания   0 4 7 2  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   23 3 39 13 21  
1. Приходи от лихви   4 - 2 0 7  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   19 3 37 13 14  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 191 1 167 1 202 1 274 1 114  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 191 1 167 1 202 1 274 1 114  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   1 191 1 167 1 202 1 274 1 114