Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 27 Юли 2021
 
27 Юли 2021 10:31 5.100 0.000 (0.00%)

Софарма Трейдинг АД (SFT / SO5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   231 761 233 077 214 528 186 943 226 661  
1. Разходи за материали   877 1 059 904 764 1 108  
2. Разходи за външни услуги   2 235 2 797 2 206 2 466 2 643  
3. Разходи за амортизации   1 943 2 125 1 793 1 726 1 754  
4. Разходи за възнаграждения   6 349 5 930 5 841 5 600 6 307  
5. Разходи за осигуровки   858 818 807 796 855  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   219 027 219 626 202 609 175 036 213 552  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   472 722 368 555 442  
обезценка на активи   131 100 -114 207 -193  
провизии    
II. Финансови разходи   1 028 1 394 875 868 904  
1. Разходи за лихви   766 1 083 627 736 768  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   23 58 44 33 33  
4. Други   239 253 204 99 103  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   232 789 234 471 215 403 187 811 227 565  
В. Печалба от дейността   7 697 7 869 5 405 5 731 6 781  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   232 789 234 471 215 403 187 811 227 565  
Д. Печалба преди облагане с данъци   7 697 7 869 5 405 5 731 6 781  
V. Разходи за данъци   770 823 541 573 678  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   770 766 541 573 678  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 57 0 0 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   6 927 7 046 4 864 5 158 6 103  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   6 927 7 046 4 864 5 158 6 103  
Всичко (Г+ V + Е):   240 486 242 340 220 808 193 542 234 346  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   239 595 241 883 220 337 193 031 234 014  
1. Продукция    
2. Стоки   237 052 238 820 218 084 190 346 230 561  
3. Услуги    
4. Други   2 543 3 063 2 253 2 685 3 453  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   891 457 471 511 332  
1. Приходи от лихви   873 438 412 498 323  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   18 19 59 13 9  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   240 486 242 340 220 808 193 542 234 346  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   240 486 242 340 220 808 193 542 234 346  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   240 486 242 340 220 808 193 542 234 346