Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 24 Март 2023
 
24 Март 2023 15:58 6.020 0.020 (0.33%)

Софарма Трейдинг АД (SFT / SO5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   267 410 258 360 250 591 265 405 241 099  
1. Разходи за материали   1 478 1 338 1 470 1 656 1 121  
2. Разходи за външни услуги   2 174 2 527 2 146 3 071 2 028  
3. Разходи за амортизации   2 120 2 101 2 108 1 887 1 912  
4. Разходи за възнаграждения   6 462 6 611 6 598 7 961 6 844  
5. Разходи за осигуровки   952 934 893 916 926  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   253 576 244 367 237 089 231 315 227 826  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   648 482 287 18 599 442  
обезценка на активи   75 - 17 849 2  
провизии    
II. Финансови разходи   1 016 1 003 944 1 142 1 141  
1. Разходи за лихви   743 748 700 819 831  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   71 61 29 69 50  
4. Други   202 194 215 254 260  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   268 426 259 363 251 535 266 547 242 240  
В. Печалба от дейността   8 206 7 791 8 411 0 6 936  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   268 426 259 363 251 535 266 547 242 240  
Д. Печалба преди облагане с данъци   8 206 7 791 8 411 0 6 936  
V. Разходи за данъци   902 779 841 527 694  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   902 779 841 526 694  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 1 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   7 304 7 012 7 570 0 6 242  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   7 304 7 012 7 570 0 6 242  
Всичко (Г+ V + Е):   276 632 267 154 259 946 253 973 249 176  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   276 594 266 871 259 528 253 530 248 721  
1. Продукция    
2. Стоки   272 338 262 396 255 471 248 103 244 705  
3. Услуги    
4. Други   4 256 4 475 4 057 5 427 4 016  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   38 283 418 443 455  
1. Приходи от лихви   -18 236 418 417 416  
2. Приходи от дивиденти   - 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   56 47 - 26 38  
5. Други   - 0 1  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   276 632 267 154 259 946 253 973 249 176  
В. Загуба от дейността   0 0 0 12 574 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   276 632 267 154 259 946 253 973 249 176  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 12 574 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 13 101 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 13 101 0  
Всичко (Г + E):   276 632 267 154 259 946 253 973 249 176