Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 7 Октомври 2022
 
06 Октомври 2022 11:15 5.300 0.020 (0.38%)

Софарма Трейдинг АД (SFT / SO5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   258 360 250 591 265 405 241 099 223 822  
1. Разходи за материали   1 338 1 470 1 656 1 121 1 179  
2. Разходи за външни услуги   2 527 2 146 3 071 2 028 2 378  
3. Разходи за амортизации   2 101 2 108 1 887 1 912 1 931  
4. Разходи за възнаграждения   6 611 6 598 7 961 6 844 6 525  
5. Разходи за осигуровки   934 893 916 926 900  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   244 367 237 089 231 315 227 826 210 642  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   482 287 18 599 442 267  
обезценка на активи   - 17 849 2 -130  
провизии    
II. Финансови разходи   1 003 944 1 142 1 141 1 053  
1. Разходи за лихви   748 700 819 831 919  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   61 29 69 50 -5  
4. Други   194 215 254 260 139  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   259 363 251 535 266 547 242 240 224 875  
В. Печалба от дейността   7 791 8 411 0 6 936 5 749  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   259 363 251 535 266 547 242 240 224 875  
Д. Печалба преди облагане с данъци   7 791 8 411 0 6 936 5 749  
V. Разходи за данъци   779 841 527 694 574  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   779 841 526 694 574  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 1 0 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   7 012 7 570 0 6 242 5 175  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   7 012 7 570 0 6 242 5 175  
Всичко (Г+ V + Е):   267 154 259 946 253 973 249 176 230 624  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   266 871 259 528 253 530 248 721 230 225  
1. Продукция    
2. Стоки   262 396 255 471 248 103 244 705 226 918  
3. Услуги    
4. Други   4 475 4 057 5 427 4 016 3 307  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   283 418 443 455 399  
1. Приходи от лихви   236 418 417 416 400  
2. Приходи от дивиденти   - 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   47 - 26 38 -1  
5. Други   - 0 1 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   267 154 259 946 253 973 249 176 230 624  
В. Загуба от дейността   0 0 12 574 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   267 154 259 946 253 973 249 176 230 624  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 12 574 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 13 101 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 13 101 0 0  
Всичко (Г + E):   267 154 259 946 253 973 249 176 230 624