Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 16 Април 2024
 
15 Април 2024 14:26 5.700 0.000 (0.00%)

Софарма Трейдинг АД (SFT / SO5)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   300 144 300 938 306 765 306 571 267 410  
1. Разходи за материали   1 329 1 322 1 576 1 928 1 478  
2. Разходи за външни услуги   2 530 2 993 2 447 2 723 2 174  
3. Разходи за амортизации   2 382 2 613 2 400 2 398 2 120  
4. Разходи за възнаграждения   7 014 6 745 6 714 6 746 6 462  
5. Разходи за осигуровки   1 006 1 007 978 996 952  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   285 262 285 595 291 986 275 987 253 576  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   621 663 664 15 793 648  
обезценка на активи   130 80 58 14 039 75  
провизии    
II. Финансови разходи   1 876 1 559 1 368 1 632 1 016  
1. Разходи за лихви   1 511 1 268 1 132 1 322 743  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   18 22 5 60 71  
4. Други   347 269 231 250 202  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   302 020 302 497 308 133 308 203 268 426  
В. Печалба от дейността   12 197 8 029 10 964 0 8 206  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   302 020 302 497 308 133 308 203 268 426  
Д. Печалба преди облагане с данъци   12 197 8 029 10 964 0 8 206  
V. Разходи за данъци   1 220 841 1 096 1 021 902  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   1 220 841 1 096 1 021 902  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   - 0 0  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   10 977 7 188 9 868 0 7 304  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   10 977 7 188 9 868 0 7 304  
Всичко (Г+ V + Е):   314 217 310 526 319 097 304 182 276 632  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   308 116 310 221 318 752 300 128 276 594  
1. Продукция    
2. Стоки   303 296 304 507 314 403 295 235 272 338  
3. Услуги    
4. Други   4 820 5 714 4 349 4 893 4 256  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   6 101 305 345 4 054 38  
1. Приходи от лихви   365 282 338 95 -18  
2. Приходи от дивиденти   5 731 0 0 3 917  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   5 23 7 42 56  
5. Други   -  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   314 217 310 526 319 097 304 182 276 632  
В. Загуба от дейността   0 0 0 4 021 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   314 217 310 526 319 097 304 182 276 632  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 4 021 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 5 042 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 5 042 0  
Всичко (Г + E):   314 217 310 526 319 097 304 182 276 632