Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 24 Април 2024
 
18 Декември 2023 15:51 3.660 0.460 (14.38%)

Север Холдинг АД (SEVH / 6S8)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   34 73 28 37 -22  
1. Разходи за материали   -2 4 1 3 -1  
2. Разходи за външни услуги   15 56 13 22 -9  
3. Разходи за амортизации   1  
4. Разходи за възнаграждения   12 10 11 10 -10  
5. Разходи за осигуровки   1 2 3 1 -2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   7 1 0 1 0  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   964 301 251 246 -250  
1. Разходи за лихви   818 230 224 216 -224  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   80 -22 51 3 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   66 93 -24 27 -26  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   998 374 279 283 -272  
В. Печалба от дейността   70 0 0 177 47  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   998 374 279 283 -272  
Д. Печалба преди облагане с данъци   70 0 0 177 47  
V. Разходи за данъци   8 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   8  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   62 0 0 177 47  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   62 0 0 177 47  
Всичко (Г+ V + Е):   1 068 371 188 460 -225  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   665 229 75 362 -144  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 0 1 - -1  
4. Други   664 229 74 362 -143  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   403 142 113 98 -81  
1. Приходи от лихви   304 142 113 98 -82  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   63 1  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   36  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 068 371 188 460 -225  
В. Загуба от дейността   0 3 91 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 068 371 188 460 -225  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 3 91 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 3 91 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 3 91 0 0  
Всичко (Г + E):   1 068 371 188 460 -225