Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 29 Септември 2023
 
29 Август 2023 10:10 3.100 0.100 (3.12%)

Север Холдинг АД (SEVH / 6S8)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2023 12/2022 9/2022 6/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   28 37 -22 22 24  
1. Разходи за материали   1 3 -1 1 1  
2. Разходи за външни услуги   13 22 -9 9 11  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   11 10 -10 10 10  
5. Разходи за осигуровки   3 1 -2 2 2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 1 0 0 0  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   251 246 -250 250 262  
1. Разходи за лихви   224 216 -224 224 226  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   51 3 0 0 10  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   -24 27 -26 26 26  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   279 283 -272 272 286  
В. Печалба от дейността   0 177 47 0 349  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   279 283 -272 272 286  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 177 47 0 349  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 177 47 0 349  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 177 47 0 349  
Всичко (Г+ V + Е):   188 460 -225 225 424  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   75 362 -144 144 520  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1 - -1 1 0  
4. Други   74 362 -143 143 520  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   113 98 -81 81 115  
1. Приходи от лихви   113 98 -82 82 114  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 -1 1  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   188 460 -225 225 635  
В. Загуба от дейността   91 0 0 47 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   188 460 -225 225 635  
Д. Загуба преди облагане с данъци   91 0 0 47 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   91 0 0 47 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   91 0 0 47 0  
Всичко (Г + E):   188 460 -225 225 424