Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 24 Март 2023
 
14 Март 2023 13:10 1.250 0.000 (0.00%)

Риъл Булленд АД (RBL / RBL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   43 32 35 43 33  
1. Разходи за материали   1 1 0 1 1  
2. Разходи за външни услуги   12 9 9 20 11  
3. Разходи за амортизации   0 0 1 0  
4. Разходи за възнаграждения   24 19 18 18 19  
5. Разходи за осигуровки   3 3 3 3 3  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   3 0 4 1 -1  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   175 0 1 0 33  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   175 32  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 0 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   218 32 36 43 66  
В. Печалба от дейността   812 0 95 0 254  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   218 32 36 43 66  
Д. Печалба преди облагане с данъци   812 0 95 0 254  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   812 0 95 0 254  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   812 0 95 0 254  
Всичко (Г+ V + Е):   1 030 29 97 43 310  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   11 29 131 9 93  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   3 23 124 2 39  
4. Други   8 6 7 7 54  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 019 0 0 0 227  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   1 019 227  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 030 29 131 9 320  
В. Загуба от дейността   0 3 0 34 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 030 29 131 9 320  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 3 0 34 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 3 0 34 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 3 0 34 0  
Всичко (Г + E):   1 030 29 97 43 310