Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 21 Април 2024
 
12 Април 2024 14:31 1.200 0.550 (31.43%)

Риъл Булленд АД (RBL / RBL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   55 39 52 55 43  
1. Разходи за материали   1 0 0 1 1  
2. Разходи за външни услуги   23 9 16 25 12  
3. Разходи за амортизации   0 0 1 0  
4. Разходи за възнаграждения   25 25 24 24 24  
5. Разходи за осигуровки   3 3 4 3 3  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   3 2 7 2 3  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   58 0 0 0 175  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   57 175  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   113 39 52 55 218  
В. Печалба от дейността   758 46 75 0 812  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   113 39 52 55 218  
Д. Печалба преди облагане с данъци   758 46 75 0 812  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   758 46 75 0 812  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   758 46 75 0 812  
Всичко (Г+ V + Е):   871 85 76 55 1 030  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   3 85 127 4 11  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   2 85 127 3 3  
4. Други   1 0 0 1 8  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   868 0 0 0 1 019  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   868 1 019  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   871 85 127 4 1 030  
В. Загуба от дейността   0 0 0 51 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   871 85 127 4 1 030  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 51 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 51 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 51 0  
Всичко (Г + E):   871 85 76 55 1 030