Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 17 Октомври 2021
 
28 Септември 2021 12:05 1.250 0.040 (3.31%)

Риъл Булленд АД (RBL / RBL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   60 55 48 44 46  
1. Разходи за материали   1 1 0 0 0  
2. Разходи за външни услуги   23 21 11 11 12  
3. Разходи за амортизации   1  
4. Разходи за възнаграждения   27 26 26 28 28  
5. Разходи за осигуровки   4 5 5 5 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   5 2 5 0 1  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   0 0 117 0 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   116  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   60 55 165 44 46  
В. Печалба от дейността   30 0 19 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   60 55 165 44 46  
Д. Печалба преди облагане с данъци   30 0 19 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   30 0 19 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   30 0 19 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   60 55 165 44 46  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   45 6 25 20 5  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   45 6 25 21 4  
4. Други   -1 1  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   45 0 159 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   45 159  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   90 6 184 20 5  
В. Загуба от дейността   0 49 0 24 41  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   90 6 184 20 5  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 49 0 24 41  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 49 0 24 41  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 49 0 24 41  
Всичко (Г + E):   60 55 165 44 46