Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 28 Септември 2023
 
14 Септември 2023 13:51 2.460 0.120 (4.65%)

Индъстри Дивелъпмънт холдинг АД (IDH / 6R1)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2023 12/2022 9/2022 6/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   28 63 110 41 44  
1. Разходи за материали    
2. Разходи за външни услуги   5 37 48 34 29  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   14 12 13 12 13  
5. Разходи за осигуровки   1 2 2 2 1  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   8 12 47 -7 1  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 090 1 075 1 116 967 994  
1. Разходи за лихви   963 820 808 666 590  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   3 1 3 22 2  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   124 254 305 279 402  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 118 1 138 1 226 1 008 1 038  
В. Печалба от дейността   49 0 0 0 207  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 118 1 138 1 226 1 008 1 038  
Д. Печалба преди облагане с данъци   49 0 0 0 207  
V. Разходи за данъци   6 -19 -18 -5 19  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   6 -19 -18 -5 19  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   43 16 0 0 188  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   43 16 0 0 188  
Всичко (Г+ V + Е):   1 167 1 135 1 188 991 1 245  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 73 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   - 73 0 0  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 167 1 135 1 115 991 1 245  
1. Приходи от лихви   867 604 614 598 564  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 69  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   6 1 30 24 105  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   294 530 471 369 507  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 167 1 135 1 188 991 1 245  
В. Загуба от дейността   0 3 38 17 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 167 1 135 1 188 991 1 245  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 3 38 17 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 20 12 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 20 12 0  
Всичко (Г + E):   1 167 1 135 1 188 991 1 245