Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Септември 2021
 
28 Септември 2021 14:03 126.000 1.000 (0.79%)

Кораборемонтен завод Одесос АД (ODES / 5ODE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   9 637 12 912 12 641 11 948 6 564  
1. Разходи за материали   1 802 1 947 2 213 2 039 1 163  
2. Разходи за външни услуги   2 321 3 962 4 003 3 522 1 595  
3. Разходи за амортизации   637 639 586 564 570  
4. Разходи за възнаграждения   3 894 4 102 5 276 3 878 3 255  
5. Разходи за осигуровки   995 1 043 409 988 864  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   22 1 017 -11 8 0  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -42 139 -749 932 -876  
8. Други, в т.ч.:   8 63 914 17 -7  
обезценка на активи   793  
провизии   90  
II. Финансови разходи   116 47 118 63 11  
1. Разходи за лихви   - 0 1 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   56  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   107 43 54 56 6  
4. Други   9 4 8 6 5  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   9 753 12 959 12 759 12 011 6 575  
В. Печалба от дейността   618 2 487 490 4 189 313  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   9 753 12 959 12 759 12 011 6 575  
Д. Печалба преди облагане с данъци   618 2 487 490 4 189 313  
V. Разходи за данъци   0 0 881 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   778  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   103  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   618 2 487 0 4 189 313  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   618 2 487 0 4 189 313  
Всичко (Г+ V + Е):   10 371 15 446 13 249 16 200 6 888  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   10 328 15 324 13 237 16 167 6 878  
1. Продукция    
2. Стоки   0 1 001 10  
3. Услуги   9 860 13 877 13 313 15 221 6 700  
4. Други   468 446 -86 946 178  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   43 122 12 33 10  
1. Приходи от лихви   - 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   43 122 12 33 10  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   10 371 15 446 13 249 16 200 6 888  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   10 371 15 446 13 249 16 200 6 888  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 391 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 391 0 0  
Всичко (Г + E):   10 371 15 446 13 249 16 200 6 888