Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 2 Март 2024
 
16 Февруари 2024 16:28 328.000 20.000 (5.75%)

Кораборемонтен завод Одесос АД (ODES / 5ODE)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   25 261 16 825 17 867 17 513 21 968  
1. Разходи за материали   4 384 3 677 3 650 4 290 4 840  
2. Разходи за външни услуги   8 298 6 170 5 524 6 000 6 896  
3. Разходи за амортизации   1 092 1 056 1 014 982 946  
4. Разходи за възнаграждения   7 002 5 782 5 485 5 665 7 116  
5. Разходи за осигуровки   1 532 1 303 1 251 1 311 802  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   3 0 4 1 -7  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   2 764 -1 136 869 -780 1 075  
8. Други, в т.ч.:   186 -27 70 44 300  
обезценка на активи   41  
провизии   174  
II. Финансови разходи   114 53 80 139 210  
1. Разходи за лихви   3 3 3 3 3  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   27 23  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   77 42 69 125 172  
4. Други   7 8 8 11 12  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   25 375 16 878 17 947 17 652 22 178  
В. Печалба от дейността   5 171 4 329 3 284 6 633 5 000  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   25 375 16 878 17 947 17 652 22 178  
Д. Печалба преди облагане с данъци   5 171 4 329 3 284 6 633 5 000  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 1 780  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   1 851  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -71  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   5 171 4 329 3 284 6 633 3 220  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   5 171 4 329 3 284 6 633 3 220  
Всичко (Г+ V + Е):   30 546 21 207 21 231 24 285 27 178  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   30 506 21 162 21 147 23 921 26 335  
1. Продукция    
2. Стоки   28  
3. Услуги   30 083 20 579 20 666 23 364 26 593  
4. Други   423 583 481 557 -286  
II. Приходи от финансирания   6 0 14 163 790  
в т.ч. от правителството   6 0 14 163 790  
III. Финансови приходи   34 45 70 201 53  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   20  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   34 45 70 201 33  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   30 546 21 207 21 231 24 285 27 178  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   30 546 21 207 21 231 24 285 27 178  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   30 546 21 207 21 231 24 285 27 178