Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 22 Юни 2024
 
21 Юни 2024 12:44 18.400 0.000 (0.00%)

Неохим АД (NEOH / 3NB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   61 357 91 293 74 931 51 884 118 526  
1. Разходи за материали   14 733 94 770 70 511 26 438 89 841  
2. Разходи за външни услуги   3 948 4 633 5 918 2 763 5 870  
3. Разходи за амортизации   2 326 2 338 2 534 2 573 2 561  
4. Разходи за възнаграждения   5 027 5 983 5 288 5 184 5 071  
5. Разходи за осигуровки   1 215 1 433 1 365 1 385 1 422  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   1 270 3 606 529 424 2 863  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   32 718 -26 246 -11 320 13 023 10 766  
8. Други, в т.ч.:   120 4 776 106 94 132  
обезценка на активи   0 4 396 0 0 0  
провизии   0 246 0 0 0  
II. Финансови разходи   40 265 10 18 29  
1. Разходи за лихви   38 36 8 13 10  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   2 229 2 5 19  
4. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   61 397 91 558 74 941 51 902 118 555  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
IV. Извънредни разходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   61 397 91 558 74 941 51 902 118 555  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 -3 879 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 -3 879 0 0 0  
3. Други   0 0 0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   61 397 87 679 74 941 51 902 118 555  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   55 741 75 347 74 709 38 913 108 711  
1. Продукция   50 926 72 354 73 667 38 166 104 480  
2. Стоки   1 088 171 103 339 2 755  
3. Услуги   360 226 196 120 279  
4. Други   3 367 2 596 743 288 1 197  
II. Приходи от финансирания   0 0 0 0 0  
в т.ч. от правителството   0 0 0 0 0  
III. Финансови приходи   9 93 0 0 2  
1. Приходи от лихви   0 0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   9 93 0 0 2  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   55 750 75 440 74 709 38 913 108 713  
В. Загуба от дейността   5 647 16 118 232 12 989 9 842  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   55 750 75 440 74 709 38 913 108 713  
Д. Загуба преди облагане с данъци   5 647 16 118 232 12 989 9 842  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   5 647 12 239 232 12 989 9 842  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   5 647 12 239 232 12 989 9 842  
Всичко (Г + E):   61 397 87 679 74 941 51 902 118 555