Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 30 Юли 2021
 
30 Юли 2021 14:30 27.200 0.200 (0.74%)

Неохим АД (NEOH / 3NB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   57 610 58 929 32 135 41 719 79 514  
1. Разходи за материали   41 868 39 754 11 016 23 932 57 510  
2. Разходи за външни услуги   3 396 4 519 5 673 7 254 6 233  
3. Разходи за амортизации   2 722 2 787 2 755 2 716 2 756  
4. Разходи за възнаграждения   5 001 5 772 4 611 5 082 4 783  
5. Разходи за осигуровки   1 315 1 515 1 102 1 388 1 207  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   1 358 115 256 218 313  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -4 024 -1 104 5 071 -1 508 3 738  
8. Други, в т.ч.:   5 974 5 571 1 651 2 637 2 974  
обезценка на активи   0 1 602 0 0 0  
провизии   0 82 -6 366 4 081 2 840  
II. Финансови разходи   89 638 329 178 257  
1. Разходи за лихви   80 92 89 105 146  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   9 546 240 73 111  
4. Други   - 0 0 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   57 699 59 567 32 464 41 897 79 771  
В. Печалба от дейността   10 790 2 427 0 21 211 2 138  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
IV. Извънредни разходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   57 699 59 567 32 464 41 897 79 771  
Д. Печалба преди облагане с данъци   10 790 2 427 0 21 211 2 138  
V. Разходи за данъци   0 556 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 556 0 0 0  
3. Други   0 0 0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   10 790 1 871 0 21 211 2 138  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   10 790 1 871 0 21 211 2 138  
Всичко (Г+ V + Е):   68 489 61 994 22 389 63 108 81 909  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   68 411 61 764 22 387 63 049 81 564  
1. Продукция   66 416 60 953 20 578 56 991 80 646  
2. Стоки   5 11 29 14 11  
3. Услуги   120 110 114 107 111  
4. Други   1 870 690 1 666 5 937 796  
II. Приходи от финансирания   0 0 0 0 0  
в т.ч. от правителството   0 0 0 0 0  
III. Финансови приходи   78 230 2 59 345  
1. Приходи от лихви   0 0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   78 230 2 59 345  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   68 489 61 994 22 389 63 108 81 909  
В. Загуба от дейността   0 0 10 075 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   68 489 61 994 22 389 63 108 81 909  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 10 075 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 10 075 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 10 075 0 0  
Всичко (Г + E):   68 489 61 994 22 389 63 108 81 909