Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 10 Август 2022
 
09 Август 2022 15:06 40.000 0.000 (0.00%)

Неохим АД (NEOH / 3NB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   122 603 204 626 125 108 53 665 68 675  
1. Разходи за материали   133 435 149 700 110 084 26 415 53 952  
2. Разходи за външни услуги   4 119 5 969 5 319 5 033 5 589  
3. Разходи за амортизации   2 669 2 719 2 735 2 772 2 782  
4. Разходи за възнаграждения   5 288 6 435 5 099 4 358 5 387  
5. Разходи за осигуровки   1 315 1 530 1 359 1 166 1 445  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   110 322 214 390 139  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -30 798 4 125 -9 271 10 252 -6 187  
8. Други, в т.ч.:   6 465 33 826 9 569 3 279 5 568  
обезценка на активи   0 0 1 480 0 0  
провизии   0 0 -1 241 835 588  
II. Финансови разходи   161 154 413 81 276  
1. Разходи за лихви   159 154 201 63 72  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   2 0 212 18 204  
4. Други   0 - 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   122 764 204 780 125 521 53 746 68 951  
В. Печалба от дейността   11 383 64 446 36 672 0 11 012  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
IV. Извънредни разходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   122 764 204 780 125 521 53 746 68 951  
Д. Печалба преди облагане с данъци   11 383 64 446 36 672 0 11 012  
V. Разходи за данъци   0 0 4 901 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 4 873 0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 28 0 0  
3. Други   0 0 0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   11 383 64 446 31 771 0 11 012  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   11 383 64 446 31 771 0 11 012  
Всичко (Г+ V + Е):   134 147 269 226 162 193 47 891 79 963  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   134 138 269 226 161 956 47 818 79 891  
1. Продукция   130 056 264 167 158 361 46 626 78 999  
2. Стоки   16 20 7 4 8  
3. Услуги   155 241 249 145 152  
4. Други   3 911 4 798 3 339 1 043 732  
II. Приходи от финансирания   0 0 0 0 0  
в т.ч. от правителството   0 0 0 0 0  
III. Финансови приходи   9 0 237 73 72  
1. Приходи от лихви   0 0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   9 0 237 73 72  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   134 147 269 226 162 193 47 891 79 963  
В. Загуба от дейността   0 0 0 5 855 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   134 147 269 226 162 193 47 891 79 963  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 5 855 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 5 855 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 5 855 0  
Всичко (Г + E):   134 147 269 226 162 193 47 891 79 963