Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 4 Декември 2022
 
30 Ноември 2022 11:37 45.200 2.400 (5.61%)

Неохим АД (NEOH / 3NB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   97 606 122 603 204 626 125 108 53 665  
1. Разходи за материали   80 606 133 435 149 700 110 084 26 415  
2. Разходи за външни услуги   6 734 4 119 5 969 5 319 5 033  
3. Разходи за амортизации   2 651 2 669 2 719 2 735 2 772  
4. Разходи за възнаграждения   5 078 5 288 6 435 5 099 4 358  
5. Разходи за осигуровки   1 237 1 315 1 530 1 359 1 166  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   812 110 322 214 390  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   232 -30 798 4 125 -9 271 10 252  
8. Други, в т.ч.:   256 6 465 33 826 9 569 3 279  
обезценка на активи   0 0 0 1 480 0  
провизии   0 0 0 -1 241 835  
II. Финансови разходи   99 161 154 413 81  
1. Разходи за лихви   97 159 154 201 63  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   2 2 0 212 18  
4. Други   0 0 - 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   97 705 122 764 204 780 125 521 53 746  
В. Печалба от дейността   345 11 383 64 446 36 672 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
IV. Извънредни разходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   97 705 122 764 204 780 125 521 53 746  
Д. Печалба преди облагане с данъци   345 11 383 64 446 36 672 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 4 901 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 4 873 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 28 0  
3. Други   0 0 0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   345 11 383 64 446 31 771 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   345 11 383 64 446 31 771 0  
Всичко (Г+ V + Е):   98 050 134 147 269 226 162 193 47 891  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   98 043 134 138 269 226 161 956 47 818  
1. Продукция   91 379 130 056 264 167 158 361 46 626  
2. Стоки   332 16 20 7 4  
3. Услуги   178 155 241 249 145  
4. Други   6 154 3 911 4 798 3 339 1 043  
II. Приходи от финансирания   0 0 0 0 0  
в т.ч. от правителството   0 0 0 0 0  
III. Финансови приходи   7 9 0 237 73  
1. Приходи от лихви   0 0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   7 9 0 237 73  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   98 050 134 147 269 226 162 193 47 891  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 5 855  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   98 050 134 147 269 226 162 193 47 891  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 5 855  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 5 855  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 5 855  
Всичко (Г + E):   98 050 134 147 269 226 162 193 47 891