Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Февруари 2024
 
28 Февруари 2024 12:40 22.000 0.500 (2.33%)

Неохим АД (NEOH / 3NB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   90 970 74 931 51 884 118 526 143 173  
1. Разходи за материали   94 770 70 511 26 438 89 841 112 285  
2. Разходи за външни услуги   4 536 5 918 2 763 5 870 6 854  
3. Разходи за амортизации   2 338 2 534 2 573 2 561 2 651  
4. Разходи за възнаграждения   5 983 5 288 5 184 5 071 6 326  
5. Разходи за осигуровки   1 433 1 365 1 385 1 422 1 530  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   3 606 529 424 2 863 620  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -26 246 -11 320 13 023 10 766 10 860  
8. Други, в т.ч.:   4 550 106 94 132 2 047  
обезценка на активи   4 170 0 0 0 1 952  
провизии   246 0 0 0 221  
II. Финансови разходи   264 10 18 29 540  
1. Разходи за лихви   35 8 13 10 10  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   229 2 5 19 530  
4. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   91 234 74 941 51 902 118 555 143 713  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 1 806  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
IV. Извънредни разходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   91 234 74 941 51 902 118 555 143 713  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 1 806  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 7 805  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 7 958  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0 -153  
3. Други   0 0 0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   91 234 74 941 51 902 118 555 145 519  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   75 348 74 709 38 913 108 711 145 265  
1. Продукция   72 354 73 667 38 166 104 480 140 012  
2. Стоки   171 103 339 2 755 895  
3. Услуги   226 196 120 279 179  
4. Други   2 597 743 288 1 197 4 179  
II. Приходи от финансирания   0 0 0 0 0  
в т.ч. от правителството   0 0 0 0 0  
III. Финансови приходи   93 0 0 2 254  
1. Приходи от лихви   0 0 0 0 0  
2. Приходи от дивиденти   0 0 0 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   93 0 0 2 254  
5. Други   0 0 0 0 0  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   75 441 74 709 38 913 108 713 145 519  
В. Загуба от дейността   15 793 232 12 989 9 842 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   0 0 0 0 0  
V. Извънредни приходи   0 0 0 0 0  
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   75 441 74 709 38 913 108 713 145 519  
Д. Загуба преди облагане с данъци   15 793 232 12 989 9 842 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   15 793 232 12 989 9 842 5 999  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   15 793 232 12 989 9 842 5 999  
Всичко (Г + E):   91 234 74 941 51 902 118 555 145 519