Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Януари 2021
 
23 Май 2013 16:32 0.008 0.001 (11.11%)

Меком АД (MKX / MKX)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2012  
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 169  
1. Разходи за материали   4  
2. Разходи за външни услуги   203  
3. Разходи за амортизации   0  
4. Разходи за възнаграждения   30  
5. Разходи за осигуровки   2  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   934  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -4  
8. Други, в т.ч.:   0  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   21  
1. Разходи за лихви   21  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   -  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 190  
В. Печалба от дейността   0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 190  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0  
V. Разходи за данъци   0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0  
в т.ч. за малцинствено участие    
Ж. Нетна печалба за периода   0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 190  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   1 007  
1. Продукция   -  
2. Стоки   25  
3. Услуги   17  
4. Други   965  
II. Приходи от финансирания   -  
в т.ч. от правителството   -  
III. Финансови приходи   92  
1. Приходи от лихви   92  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 099  
В. Загуба от дейността   91  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 099  
Д. Загуба преди облагане с данъци   91  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   91  
в т.ч. за малцинствено участие    
Ж. Нетна загуба за периода   91  
Всичко (Г + E):   1 190