Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 1 Март 2024
 
01 Март 2024 11:21 11.000 0.200 (1.85%)

М+С хидравлик АД (MSH / 5MH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   37 399 46 979 52 844 50 432 49 098  
1. Разходи за материали   17 344 24 997 29 133 29 559 27 749  
2. Разходи за външни услуги   2 921 3 389 3 942 3 677 4 104  
3. Разходи за амортизации   2 777 2 616 2 521 2 546 2 442  
4. Разходи за възнаграждения   10 956 11 623 14 417 11 885 12 313  
5. Разходи за осигуровки   2 512 2 472 2 659 2 618 2 661  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   36 34 53 29 66  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   234 1 444 -379 -58 -875  
8. Други, в т.ч.:   619 404 498 176 638  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   89 104 93 98 114  
1. Разходи за лихви   1 0 1 1 1  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   29 30 35 38 90  
4. Други   59 74 57 59 23  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   37 488 47 083 52 937 50 530 49 212  
В. Печалба от дейността   3 312 10 153 10 158 13 256 7 521  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   37 488 47 083 52 937 50 530 49 212  
Д. Печалба преди облагане с данъци   3 312 10 153 10 158 13 256 7 521  
V. Разходи за данъци   331 1 016 1 016 1 325 751  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   331 1 016 1 016 1 325 751  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   2 981 9 137 9 142 11 931 6 770  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   2 981 9 137 9 142 11 931 6 770  
Всичко (Г+ V + Е):   40 800 57 236 63 095 63 786 56 733  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   39 461 56 866 62 726 63 575 56 074  
1. Продукция   38 813 56 263 61 829 62 746 55 051  
2. Стоки    
3. Услуги   314 324 474 404 526  
4. Други   334 279 423 425 497  
II. Приходи от финансирания   11 0 -1 198 658  
в т.ч. от правителството   11 0 -1 198 3 392  
III. Финансови приходи   1 328 370 370 13 1  
1. Приходи от лихви   2 3 0  
2. Приходи от дивиденти   1 326 352 352  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 15 18 13 1  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   40 800 57 236 63 095 63 786 56 733  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   40 800 57 236 63 095 63 786 56 733  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   40 800 57 236 63 095 63 786 56 733