Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 26 Септември 2021
 
24 Септември 2021 16:05 8.200 0.200 (2.50%)

М+С хидравлик АД (MSH / 5MH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   32 222 28 242 26 044 19 399 23 020  
1. Разходи за материали   16 852 15 522 12 470 10 051 10 329  
2. Разходи за външни услуги   2 283 2 077 2 155 1 503 1 758  
3. Разходи за амортизации   2 368 2 327 2 243 2 011 1 989  
4. Разходи за възнаграждения   8 738 6 980 6 835 5 619 6 445  
5. Разходи за осигуровки   1 594 1 425 1 351 1 226 1 168  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   34 38 47 18 18  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -48 -194 787 -1 204 1 064  
8. Други, в т.ч.:   401 67 156 175 249  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   47 23 191 98 55  
1. Разходи за лихви   2 1 2 2 1  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   29 8 72 81 42  
4. Други   16 14 117 15 12  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   32 269 28 265 26 235 19 497 23 075  
В. Печалба от дейността   4 961 5 341 6 680 3 885 1 961  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   32 269 28 265 26 235 19 497 23 075  
Д. Печалба преди облагане с данъци   4 961 5 341 6 680 3 885 1 961  
V. Разходи за данъци   496 534 685 388 197  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   496 534 685 388 197  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   4 465 4 807 5 995 3 497 1 764  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   4 465 4 807 5 995 3 497 1 764  
Всичко (Г+ V + Е):   37 230 33 606 32 915 23 382 25 036  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   37 211 33 570 28 810 20 822 24 905  
1. Продукция   36 686 33 088 28 363 20 512 24 582  
2. Стоки    
3. Услуги   223 205 210 175 199  
4. Други   302 277 237 135 124  
II. Приходи от финансирания   - 4 103 2 540 122  
в т.ч. от правителството   - -2 665 2 544 118  
III. Финансови приходи   19 36 2 20 9  
1. Приходи от лихви   3 1 0 1  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   16 36 1 20 8  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   37 230 33 606 32 915 23 382 25 036  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   37 230 33 606 32 915 23 382 25 036  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   37 230 33 606 32 915 23 382 25 036