Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 8 Август 2022
 
05 Август 2022 15:35 8.600 0.200 (2.27%)

М+С хидравлик АД (MSH / 5MH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   46 280 41 228 36 782 33 572 32 222  
1. Разходи за материали   27 557 24 667 19 565 17 583 16 852  
2. Разходи за външни услуги   3 778 2 726 2 999 2 777 2 283  
3. Разходи за амортизации   2 461 2 323 2 324 2 393 2 368  
4. Разходи за възнаграждения   11 214 9 676 10 257 8 606 8 738  
5. Разходи за осигуровки   2 075 1 886 2 005 1 739 1 594  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   94 70 84 62 34  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -1 043 -210 -842 150 -48  
8. Други, в т.ч.:   144 90 390 262 401  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   64 41 38 32 47  
1. Разходи за лихви   1 1 1 1 2  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   35 18 18 14 29  
4. Други   28 22 19 17 16  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   46 344 41 269 36 820 33 604 32 269  
В. Печалба от дейността   8 237 8 872 4 829 5 903 4 961  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   46 344 41 269 36 820 33 604 32 269  
Д. Печалба преди облагане с данъци   8 237 8 872 4 829 5 903 4 961  
V. Разходи за данъци   824 887 492 591 496  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   824 887 492 591 496  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   7 413 7 985 4 337 5 312 4 465  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   7 413 7 985 4 337 5 312 4 465  
Всичко (Г+ V + Е):   54 581 50 141 41 649 39 507 37 230  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   54 004 49 490 41 225 39 476 37 211  
1. Продукция   53 099 48 565 40 389 38 753 36 686  
2. Стоки    
3. Услуги   368 334 343 351 223  
4. Други   537 591 493 372 302  
II. Приходи от финансирания   493 626 397  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   84 25 27 31 19  
1. Приходи от лихви   -1 0 3  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   84 25 28 31 16  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   54 581 50 141 41 649 39 507 37 230  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   54 581 50 141 41 649 39 507 37 230  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   54 581 50 141 41 649 39 507 37 230