Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 4 Февруари 2023
 
03 Февруари 2023 13:12 9.200 0.000 (0.00%)

М+С хидравлик АД (MSH / 5MH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2022 6/2022 3/2022 12/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   49 098 47 232 46 280 41 228 36 782  
1. Разходи за материали   27 749 28 759 27 557 24 667 19 565  
2. Разходи за външни услуги   4 104 3 476 3 778 2 726 2 999  
3. Разходи за амортизации   2 442 2 425 2 461 2 323 2 324  
4. Разходи за възнаграждения   12 313 10 566 11 214 9 676 10 257  
5. Разходи за осигуровки   2 661 2 321 2 075 1 886 2 005  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   66 98 94 70 84  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -875 -670 -1 043 -210 -842  
8. Други, в т.ч.:   638 257 144 90 390  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   114 53 64 41 38  
1. Разходи за лихви   1 0 1 1 1  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   90 33 35 18 18  
4. Други   23 20 28 22 19  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   49 212 47 285 46 344 41 269 36 820  
В. Печалба от дейността   7 521 12 006 8 237 8 872 4 829  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   49 212 47 285 46 344 41 269 36 820  
Д. Печалба преди облагане с данъци   7 521 12 006 8 237 8 872 4 829  
V. Разходи за данъци   751 1 201 824 887 492  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   751 1 201 824 887 492  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   6 770 10 805 7 413 7 985 4 337  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   6 770 10 805 7 413 7 985 4 337  
Всичко (Г+ V + Е):   56 733 59 291 54 581 50 141 41 649  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   56 074 57 567 54 004 49 490 41 225  
1. Продукция   55 051 56 628 53 099 48 565 40 389  
2. Стоки    
3. Услуги   526 457 368 334 343  
4. Други   497 482 537 591 493  
II. Приходи от финансирания   658 1 615 493 626 397  
в т.ч. от правителството   3 392  
III. Финансови приходи   1 109 84 25 27  
1. Приходи от лихви   0 1 -1  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   1 108 84 25 28  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   56 733 59 291 54 581 50 141 41 649  
В. Загуба от дейността   0 0 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   56 733 59 291 54 581 50 141 41 649  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г + E):   56 733 59 291 54 581 50 141 41 649