Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 15 Юли 2024
 
15 Ноември 2013 14:44 4.085 0.015 (0.37%)

Каолин АД (6K1 / KAO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2013 3/2013 12/2012 9/2012 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   30 015 29 043 25 150 28 400 28 017  
1. Разходи за материали   7 422 7 091 7 914 7 943 7 541  
2. Разходи за външни услуги   15 517 14 053 11 530 14 867 16 882  
3. Разходи за амортизации   1 905 1 945 1 963 2 040 2 034  
4. Разходи за възнаграждения   2 868 2 699 2 474 2 765 2 732  
5. Разходи за осигуровки   529 506 478 506 508  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   1 747 878 847 2 086 1 418  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -574 804 -493 -2 692 -3 839  
8. Други, в т.ч.:   601 1 067 437 885 741  
обезценка на активи   0 435 0  
провизии   0  
II. Финансови разходи   434 1 167 1 236 27 664 1 297  
1. Разходи за лихви   236 795 748 885 799  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 26 283 0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   104 140 183 83 210  
4. Други   94 232 305 413 288  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   30 449 30 210 26 386 56 064 29 314  
В. Печалба от дейността   6 545 3 601 2 321 0 3 025  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   30 449 30 210 26 386 56 064 29 314  
Д. Печалба преди облагане с данъци   6 545 3 601 2 321 0 3 025  
V. Разходи за данъци   0 0 0 -1 228 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   1 016  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -2 261  
3. Други   17  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   6 545 3 601 2 321 0 3 025  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   6 545 3 601 2 321 0 3 025  
Всичко (Г+ V + Е):   36 994 33 811 28 707 46 102 32 339  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   36 456 33 349 27 986 31 335 31 838  
1. Продукция   23 416 21 537 18 197 19 297 19 755  
2. Стоки   2 522 1 546 1 215 2 530 1 661  
3. Услуги   9 303 8 833 7 368 8 061 8 478  
4. Други   1 215 1 433 1 206 1 447 1 944  
II. Приходи от финансирания   433 100 108 123 121  
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   105 362 613 317 380  
1. Приходи от лихви   70 185 256 247 227  
2. Приходи от дивиденти   0 0 166 0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 72  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   35 105 191 70 153  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   36 994 33 811 28 707 31 775 32 339  
В. Загуба от дейността   0 0 0 24 289 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   36 994 33 811 28 707 31 775 32 339  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 24 289 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 23 061 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 23 061 0  
Всичко (Г + E):   36 994 33 811 28 707 46 102 32 339