Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 28 Септември 2023
 
20 Септември 2023 10:54 43.800 0.200 (0.45%)

Холдинг Варна АД (HVAR / 5V2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2022 9/2022 6/2022 3/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 235 -10 887 664 1 683  
1. Разходи за материали   5 12 10 6 7  
2. Разходи за външни услуги   57 78 209 97 60  
3. Разходи за амортизации   128 129 129 129 129  
4. Разходи за възнаграждения   76 84 77 73 70  
5. Разходи за осигуровки   0 10 9 10 8  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 -20 0 20  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   0  
8. Други, в т.ч.:   969 -303 453 329 1 409  
обезценка на активи   940 -322 429 303 1 384  
провизии    
II. Финансови разходи   313 234 445 563 337  
1. Разходи за лихви   307 331 296 317 314  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   6 -79 86 247 17  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 -18 63 -1 6  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 548 224 1 332 1 227 2 020  
В. Печалба от дейността   742 1 361 0 1 176 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 548 224 1 332 1 227 2 020  
Д. Печалба преди облагане с данъци   742 1 361 0 1 176 0  
V. Разходи за данъци   -94 -33 -34 -25 -119  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   20  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -94 -104 -34 -25 -119  
3. Други   51  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   836 1 394 0 1 201 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   836 1 394 0 1 201 0  
Всичко (Г+ V + Е):   2 290 1 585 1 201 1 477 1 901  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   292 409 287 340 167  
1. Продукция    
2. Стоки   -19 -1 21  
3. Услуги   283 414 276 307 150  
4. Други   9 14 12 12 17  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 998 1 176 914 2 063 808  
1. Приходи от лихви   567 526 389 640 519  
2. Приходи от дивиденти   0 500 1 285  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   29 136 25 138 289  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   1 402 514  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   2 290 1 585 1 201 2 403 975  
В. Загуба от дейността   0 0 131 0 1 045  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   2 290 1 585 1 201 2 403 975  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 131 0 1 045  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 97 0 926  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 97 0 926  
Всичко (Г + E):   2 290 1 585 1 201 1 477 1 901