Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 5 Юли 2022
 
04 Юли 2022 10:30 43.000 0.200 (0.47%)

Холдинг Варна АД (HVAR / 5V2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021 6/2021 3/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 683 -2 167 1 750 751 1 435  
1. Разходи за материали   7 8 4 3 4  
2. Разходи за външни услуги   60 126 87 82 65  
3. Разходи за амортизации   129 131 132 136 136  
4. Разходи за възнаграждения   70 112 70 68 68  
5. Разходи за осигуровки   8 -25 8 9 8  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 409 -2 519 1 449 453 1 154  
обезценка на активи   1 384 -2 984 1 427 430 1 127  
провизии    
II. Финансови разходи   337 1 543 513 415 400  
1. Разходи за лихви   314 435 392 383 385  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   17 1 139 44 19 -  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   6 -31 77 13 15  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   2 020 -624 2 263 1 166 1 835  
В. Печалба от дейността   0 1 252 0 394 1 404  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   2 020 -624 2 263 1 166 1 835  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 1 252 0 394 1 404  
V. Разходи за данъци   -119 381 -146 -52 -85  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -119 381 -146 -52 -85  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 871 0 446 1 489  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 871 0 446 1 489  
Всичко (Г+ V + Е):   1 901 628 1 299 1 560 3 239  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   167 -1 822 564 339 2 298  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   150 175 400 339 170  
4. Други   17 -1 997 164 0 2 128  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   808 2 450 735 1 221 941  
1. Приходи от лихви   519 78 754 736 752  
2. Приходи от дивиденти   8 0 285  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   289 2 364 -9 190 189  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   -10 10  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   975 628 1 299 1 560 3 239  
В. Загуба от дейността   1 045 0 964 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   975 628 1 299 1 560 3 239  
Д. Загуба преди облагане с данъци   1 045 0 964 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   926 0 818 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   926 0 818 0 0  
Всичко (Г + E):   1 901 628 1 299 1 560 3 239