Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 23 Октомври 2021
 
22 Октомври 2021 14:40 41.800 0.000 (0.00%)

Холдинг Варна АД (HVAR / 5V2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   751 1 435 -907 1 338 797  
1. Разходи за материали   3 4 87 5 6  
2. Разходи за външни услуги   82 65 159 121 39  
3. Разходи за амортизации   136 136 -139 227 227  
4. Разходи за възнаграждения   68 68 102 67 75  
5. Разходи за осигуровки   9 8 -28 9 9  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   453 1 154 -1 088 909 441  
обезценка на активи   430 1 127 -1 533 891 423  
провизии    
II. Финансови разходи   415 400 481 584 486  
1. Разходи за лихви   383 385 448 444 480  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   19 - 71 102 22  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   13 15 -38 38 -16  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 166 1 835 -426 1 922 1 283  
В. Печалба от дейността   394 1 404 3 262 0 523  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 166 1 835 -426 1 922 1 283  
Д. Печалба преди облагане с данъци   394 1 404 3 262 0 523  
V. Разходи за данъци   -52 -85 153 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -52 -85 153  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   446 1 489 3 109 0 523  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   446 1 489 3 109 0 523  
Всичко (Г+ V + Е):   1 560 3 239 2 836 1 780 1 699  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   339 2 298 1 174 815 229  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   339 170 154 297 229  
4. Други   0 2 128 1 020 518  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   1 221 941 1 662 965 1 577  
1. Приходи от лихви   736 752 737 656 817  
2. Приходи от дивиденти   285 0 0 760  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   190 189 925 309 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   10  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 560 3 239 2 836 1 780 1 806  
В. Загуба от дейността   0 0 0 142 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 560 3 239 2 836 1 780 1 806  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 0 142 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 0 142 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 0 142 0  
Всичко (Г + E):   1 560 3 239 2 836 1 780 1 699