Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 8 Март 2021
 
04 Март 2021 11:34 38.600 0.200 (0.52%)

Холдинг Варна АД (HVAR / 5V2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2020 3/2020 12/2019 9/2019 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 338 797 643 850 426  
1. Разходи за материали   5 6 5 -4 15  
2. Разходи за външни услуги   121 39 72 104 84  
3. Разходи за амортизации   227 227 225 234 222  
4. Разходи за възнаграждения   67 75 75 80 75  
5. Разходи за осигуровки   9 9 10 8 10  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   909 441 256 428 20  
обезценка на активи   891 423 219 404  
провизии    
II. Финансови разходи   584 486 580 773 1 144  
1. Разходи за лихви   444 480 541 776 865  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   102 22 23 373 51  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   38 -16 16 -376 228  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 922 1 283 1 223 1 623 1 570  
В. Печалба от дейността   0 523 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 922 1 283 1 223 1 623 1 570  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 523 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 74 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   74  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 523 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 523 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 780 1 699 1 223 831 1 004  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   815 229 271 145 427  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   297 229 271 113 427  
4. Други   518 32  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   965 1 577 845 686 577  
1. Приходи от лихви   656 817 791 846 1 063  
2. Приходи от дивиденти   0 760 137 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   309 0 54 526 552  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   -1  
5. Други   - -823 -1 037  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 780 1 806 1 116 831 1 004  
В. Загуба от дейността   142 0 107 792 566  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 780 1 806 1 116 831 1 004  
Д. Загуба преди облагане с данъци   142 0 107 792 566  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   142 0 107 866 566  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   142 0 107 866 566  
Всичко (Г + E):   1 780 1 699 1 223 831 1 004