Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 2 Август 2021
 
02 Август 2021 10:28 40.000 0.000 (0.00%)

Холдинг Варна АД (HVAR / 5V2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   1 435 -907 1 338 797 643  
1. Разходи за материали   4 87 5 6 5  
2. Разходи за външни услуги   65 159 121 39 72  
3. Разходи за амортизации   136 -139 227 227 225  
4. Разходи за възнаграждения   68 102 67 75 75  
5. Разходи за осигуровки   8 -28 9 9 10  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 154 -1 088 909 441 256  
обезценка на активи   1 127 -1 533 891 423 219  
провизии    
II. Финансови разходи   400 481 584 486 580  
1. Разходи за лихви   385 448 444 480 541  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 71 102 22 23  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   15 -38 38 -16 16  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 835 -426 1 922 1 283 1 223  
В. Печалба от дейността   1 404 3 262 0 523 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 835 -426 1 922 1 283 1 223  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 404 3 262 0 523 0  
V. Разходи за данъци   -85 153 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -85 153  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 489 3 109 0 523 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 489 3 109 0 523 0  
Всичко (Г+ V + Е):   3 239 2 836 1 780 1 699 1 223  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 298 1 174 815 229 271  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   170 154 297 229 271  
4. Други   2 128 1 020 518  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   941 1 662 965 1 577 845  
1. Приходи от лихви   752 737 656 817 791  
2. Приходи от дивиденти   0 0 760  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   189 925 309 0 54  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   -  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   3 239 2 836 1 780 1 806 1 116  
В. Загуба от дейността   0 0 142 0 107  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   3 239 2 836 1 780 1 806 1 116  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 142 0 107  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 142 0 107  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 142 0 107  
Всичко (Г + E):   3 239 2 836 1 780 1 699 1 223