Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 28 Февруари 2024
 
27 Февруари 2024 13:54 43.800 0.000 (0.00%)

Холдинг Варна АД (HVAR / 5V2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   338 -1 670 1 592 1 235 -10  
1. Разходи за материали   5 13 5 5 12  
2. Разходи за външни услуги   236 124 134 57 78  
3. Разходи за амортизации   128 129 129 128 129  
4. Разходи за възнаграждения   80 63 58 76 84  
5. Разходи за осигуровки   8 8 15 0 10  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   0 0 -20  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   0 0  
8. Други, в т.ч.:   -119 -2 007 1 251 969 -303  
обезценка на активи   -157 -2 009 1 226 940 -322  
провизии    
II. Финансови разходи   646 528 427 313 234  
1. Разходи за лихви   586 473 364 307 331  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   70 -3 63 6 -79  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   -10 58 0 0 -18  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   984 -1 142 2 019 1 548 224  
В. Печалба от дейността   263 2 125 0 742 1 361  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   984 -1 142 2 019 1 548 224  
Д. Печалба преди облагане с данъци   263 2 125 0 742 1 361  
V. Разходи за данъци   174 201 -139 -94 -33  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   20  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   174 201 -139 -94 -104  
3. Други   51  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   89 1 924 0 836 1 394  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   89 1 924 0 836 1 394  
Всичко (Г+ V + Е):   1 247 983 1 550 2 290 1 585  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   588 351 384 292 409  
1. Продукция    
2. Стоки   -19  
3. Услуги   294 350 383 283 414  
4. Други   294 1 1 9 14  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   659 632 1 166 1 998 1 176  
1. Приходи от лихви   514 553 598 567 526  
2. Приходи от дивиденти   0 0 333 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   145 79 1 637 29 136  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   -1 402 1 402 514  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 247 983 1 550 2 290 1 585  
В. Загуба от дейността   0 0 469 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 247 983 1 550 2 290 1 585  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 469 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 330 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 330 0 0  
Всичко (Г + E):   1 247 983 1 550 2 290 1 585