Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 18 Май 2024
 
09 Май 2024 10:12 3.800 0.100 (2.56%)

Холдинг Света София АД (HSOF / 4HS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   134 249 121 108 170  
1. Разходи за материали   9 6 4 4 4  
2. Разходи за външни услуги   28 41 27 21 53  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   48 41 42 42 24  
5. Разходи за осигуровки   9 8 9 8 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   40 153 39 33 84  
обезценка на активи   123  
провизии    
II. Финансови разходи   963 321 1 612 674 651  
1. Разходи за лихви   911 1 008 943 647 627  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -55 55 -  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   52 -632 614 27 24  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 097 570 1 733 782 821  
В. Печалба от дейността   0 943 0 255 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 097 570 1 733 782 821  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 943 0 255 0  
V. Разходи за данъци   0 112 19 -122 -9  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   - 112 19 -122 -9  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 831 0 377 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 854 0 377 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 097 722 1 425 987 812  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   160 149 146 143 138  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   160 149 146 143 138  
4. Други    
II. Приходи от финансирания   1  
в т.ч. от правителството   1  
III. Финансови приходи   713 1 363 488 894 624  
1. Приходи от лихви   349 299 375 318 317  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   291 21 78 -  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   364 773 92 498 307  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   873 1 513 634 1 037 762  
В. Загуба от дейността   224 0 1 099 0 59  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия   36  
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   837 1 513 634 1 037 762  
Д. Загуба преди облагане с данъци   260 0 1 099 0 59  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   260 0 1 118 0 50  
в т.ч. за малцинствено участие   23 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   260 0 1 118 0 50  
Всичко (Г + E):   1 097 722 1 425 987 812