Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 7 Октомври 2022
 
05 Октомври 2022 10:42 3.300 0.500 (13.16%)

Холдинг Света София АД (HSOF / 4HS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   166 117 678 140 122  
1. Разходи за материали   5 8 3 3 3  
2. Разходи за външни услуги   57 43 108 74 46  
3. Разходи за амортизации   - 0 0 1  
4. Разходи за възнаграждения   19 18 18 19 18  
5. Разходи за осигуровки   4 5 4 5 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   81 43 545 39 49  
обезценка на активи   502  
провизии   0  
II. Финансови разходи   781 1 341 971 1 021 735  
1. Разходи за лихви   704 701 748 765 723  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 4 17 1 62  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   77 636 206 255 -50  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   947 1 458 1 649 1 161 857  
В. Печалба от дейността   718 0 111 853 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   947 1 458 1 649 1 161 857  
Д. Печалба преди облагане с данъци   718 0 111 853 0  
V. Разходи за данъци   74 -135 47 20 8  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -34 91 -4 4  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   108 -226 51 16 8  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   644 0 64 833 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   644 0 64 833 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 063 1 323 1 760 1 206 865  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   120 119 255 311 102  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   120 119 126 106 102  
4. Други   129 205  
II. Приходи от финансирания   1 2 2  
в т.ч. от правителството   1 2 2  
III. Финансови приходи   1 544 600 1 503 1 703 554  
1. Приходи от лихви   374 302 430 402 364  
2. Приходи от дивиденти   0 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   3 224 3 1 009  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 -16 16  
5. Други   1 167 74 1 070 308 174  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   1 665 721 1 760 2 014 656  
В. Загуба от дейността   0 737 0 0 201  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   1 665 721 1 760 2 014 656  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 737 0 0 201  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 602 0 0 209  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 602 0 0 209  
Всичко (Г + E):   1 063 1 323 1 760 1 206 865