Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 27 Юли 2021
 
20 Юли 2021 14:48 3.600 0.000 (0.00%)

Холдинг Света София АД (HSOF / 4HS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2020 9/2020 6/2020 3/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   340 153 120 104 262  
1. Разходи за материали   4 -1 5 3 2  
2. Разходи за външни услуги   65 60 29 32 73  
3. Разходи за амортизации   1 1 1 1 1  
4. Разходи за възнаграждения   21 18 37 16 18  
5. Разходи за осигуровки   5 5 8 5 4  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   244 70 40 47 164  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   800 810 872 845 1 014  
1. Разходи за лихви   728 665 731 631 638  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   13 133 12 10  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   59 12 129 204 376  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 140 963 992 949 1 276  
В. Печалба от дейността   0 530 0 1 009 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 140 963 992 949 1 276  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 530 0 1 009 0  
V. Разходи за данъци   -7 55 -96 135 -71  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   -  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -7 55 -96 135 -71  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 475 0 874 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 475 0 874 0  
Всичко (Г+ V + Е):   1 133 1 493 728 1 345 1 205  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   108 447 -109 294 157  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   108 109 106 117 119  
4. Други   - 338 -215 177 38  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   426 1 046 837 1 664 435  
1. Приходи от лихви   371 381 451 405 402  
2. Приходи от дивиденти   0 2  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   55 665 384 1 259 33  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   534 1 493 728 1 958 592  
В. Загуба от дейността   606 0 264 0 684  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   534 1 493 728 1 958 592  
Д. Загуба преди облагане с данъци   606 0 264 0 684  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   599 0 168 0 613  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   599 0 168 0 613  
Всичко (Г + E):   1 133 1 493 728 1 345 1 205