Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 11 Декември 2023
 
15 Ноември 2023 11:01 3.640 0.320 (8.08%)

Холдинг Света София АД (HSOF / 4HS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   121 108 170 778 116  
1. Разходи за материали   4 4 4 8 4  
2. Разходи за външни услуги   27 21 53 76 45  
3. Разходи за амортизации    
4. Разходи за възнаграждения   42 42 24 19 20  
5. Разходи за осигуровки   9 8 5 6 5  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   39 33 84 669 42  
обезценка на активи   528  
провизии    
II. Финансови разходи   1 612 674 651 -31 758  
1. Разходи за лихви   943 647 627 714 707  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   55 - -6 2  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   614 27 24 -739 49  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 733 782 821 747 874  
В. Печалба от дейността   0 255 0 329 47  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 733 782 821 747 874  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 255 0 329 47  
V. Разходи за данъци   19 -122 -9 62 3  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   - -20 -37  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   19 -122 -9 82 40  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 377 0 267 44  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 377 0 267 44  
Всичко (Г+ V + Е):   1 425 987 812 1 076 921  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   146 143 138 131 127  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   146 143 138 131 127  
4. Други    
II. Приходи от финансирания   2 1  
в т.ч. от правителството   2 1  
III. Финансови приходи   488 894 624 943 793  
1. Приходи от лихви   375 318 317 344 341  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   21 78 - -15 5  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други   92 498 307 614 447  
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   634 1 037 762 1 076 921  
В. Загуба от дейността   1 099 0 59 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   634 1 037 762 1 076 921  
Д. Загуба преди облагане с данъци   1 099 0 59 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   1 118 0 50 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   1 118 0 50 0 0  
Всичко (Г + E):   1 425 987 812 1 076 921