Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 10 Август 2022
 
24 Април 2015 14:00 0.003 0.001 (25.00%)

Холдинг Пътища АД (в несъстоятелност) (6H2 / HDPAT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2013 3/2013 12/2012 9/2012 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   101 206 356 9 492 5 198  
1. Разходи за материали   5 22 22 16 41  
2. Разходи за външни услуги   8 44 145 1 735 518  
3. Разходи за амортизации   7 7 57 54 65  
4. Разходи за възнаграждения   68 113 111 110 103  
5. Разходи за осигуровки   13 18 17 18 25  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   5 259 4 416  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   0 2 4 2 300 30  
обезценка на активи   4 416  
провизии   0 0 0 0  
II. Финансови разходи   1 618 1 345 1 530 4 689 5 154  
1. Разходи за лихви   1 454 1 301 1 530 4 085 4 997  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   97 12 -151 150  
4. Други   67 32 755 7  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   1 719 1 551 1 886 14 181 10 352  
В. Печалба от дейността   0 1 037 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   1 719 1 551 1 886 14 181 10 352  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 035 2 932 0 4 387 8 887  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   0 0 0 0  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други   0 0 0 0  
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 035 2 932 0 4 387 8 887  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 035 2 932 0 4 387 8 887  
Всичко (Г+ V + Е):   1 719 1 551 1 886 14 181 10 352  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   109 8 184 9 095 452  
1. Продукция    
2. Стоки   7 418  
3. Услуги   0 0 60 1 585 430  
4. Други   109 8 124 92 22  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   575 685 665 699 1 013  
1. Приходи от лихви   575 563 557 849 948  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 122 108  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   -150 65  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   684 693 849 9 794 1 465  
В. Загуба от дейността   0 0 1 037 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   684 693 849 9 794 1 465  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 1 037 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 1 037 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 1 037 0 0  
Всичко (Г + E):   1 719 1 551 1 886 14 181 10 352