Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Септември 2021
 
17 Септември 2021 17:00 1.270 0.100 (7.30%)

Градус АД (GR6 / GR6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   186 156 170 162 187  
1. Разходи за материали   4 2 5 4 1  
2. Разходи за външни услуги   40 28 35 30 60  
3. Разходи за амортизации   17 2 2 1 2  
4. Разходи за възнаграждения   117 116 118 118 114  
5. Разходи за осигуровки   7 6 7 7 6  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   1 2 3 2 4  
обезценка на активи   1  
провизии    
II. Финансови разходи   1 0 1 2 0  
1. Разходи за лихви   1  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   187 156 171 164 187  
В. Печалба от дейността   6 927 0 5 940 0 5 888  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   187 156 171 164 187  
Д. Печалба преди облагане с данъци   6 927 0 5 940 0 5 888  
V. Разходи за данъци   0 0 18 0 -18  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   18 0 -18  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   6 927 0 5 922 0 5 906  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   6 927 0 5 922 0 5 906  
Всичко (Г+ V + Е):   7 070 156 6 111 109 5 997  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   2 0 2 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги   1  
4. Други   1 2  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   7 112 112 6 109 109 6 075  
1. Приходи от лихви   114 112 110 109 77  
2. Приходи от дивиденти   6 998 5 999 0 5 998  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   7 114 112 6 111 109 6 075  
В. Загуба от дейността   0 44 0 55 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   7 114 112 6 111 109 6 075  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 44 0 55 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 44 0 55 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 44 0 55 0  
Всичко (Г + E):   7 070 156 6 111 109 5 997