Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Май 2024
 
28 Май 2024 10:19 17.000 0.800 (4.94%)

Фазерлес АД (FZLS / 4F6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2023 9/2023 6/2023 3/2023 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   3 992 7 465 3 244 4 678 4 674  
1. Разходи за материали   2 663 2 622 2 162 2 962 4 385  
2. Разходи за външни услуги   501 827 275 451 507  
3. Разходи за амортизации   222 201 207 219 236  
4. Разходи за възнаграждения   919 1 111 779 891 836  
5. Разходи за осигуровки   277 317 286 269 287  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   15 13 32 154 83  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -641 2 329 -544 -335 -1 722  
8. Други, в т.ч.:   36 45 47 67 62  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   49 58 5 9 3  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   47 10 1 5 1  
4. Други   2 48 4 4 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   4 041 7 523 3 249 4 687 4 677  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   4 041 7 523 3 249 4 687 4 677  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 -109 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   -109  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   4 041 7 414 3 249 4 687 4 677  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   3 846 6 923 3 017 4 516 4 204  
1. Продукция   3 496 6 645 2 737 4 032 3 834  
2. Стоки    
3. Услуги   12 10 8 10 9  
4. Други   338 268 272 474 361  
II. Приходи от финансирания   1 6 2 13 297  
в т.ч. от правителството   1 6 2 13 297  
III. Финансови приходи   8 44 0 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   8 0 0 -  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   44 0 0  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   3 855 6 973 3 019 4 529 4 501  
В. Загуба от дейността   186 550 230 158 176  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   3 855 6 973 3 019 4 529 4 501  
Д. Загуба преди облагане с данъци   186 550 230 158 176  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   186 441 230 158 176  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   186 441 230 158 176  
Всичко (Г + E):   4 041 7 414 3 249 4 687 4 677