Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Вторник, 28 Септември 2021
 
28 Септември 2021 13:05 21.400 2.400 (12.63%)

Фазерлес АД (FZLS / 4F6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   4 427 2 921 3 064 2 908 4 276  
1. Разходи за материали   2 461 1 841 1 563 1 557 2 145  
2. Разходи за външни услуги   525 330 279 313 499  
3. Разходи за амортизации   170 170 176 175 184  
4. Разходи за възнаграждения   923 683 715 669 755  
5. Разходи за осигуровки   234 184 197 178 190  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   20 21 15 5 7  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   69 -346 133 -33 454  
8. Други, в т.ч.:   25 38 -14 44 42  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   5 4 8 7 7  
1. Разходи за лихви   1 2  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   - 42 -43  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   2 2 -38 5 48  
4. Други   2 2 2 2 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   4 432 2 925 3 072 2 915 4 283  
В. Печалба от дейността   430 230 0 37 158  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   4 432 2 925 3 072 2 915 4 283  
Д. Печалба преди облагане с данъци   430 230 0 37 158  
V. Разходи за данъци   0 0 8 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   8  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   430 230 0 37 158  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   430 230 0 37 158  
Всичко (Г+ V + Е):   4 862 3 155 3 000 2 952 4 358  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   4 859 3 002 2 992 2 931 4 427  
1. Продукция   4 692 2 864 2 861 2 795 4 281  
2. Стоки    
3. Услуги   7 8 9 13 8  
4. Други   160 130 122 123 138  
II. Приходи от финансирания   3 152 8 14 15  
в т.ч. от правителството   -2 152 -1 0 0  
III. Финансови приходи   0 1 0 7 -1  
1. Приходи от лихви   -  
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 1 0 7 -1  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   4 862 3 155 3 000 2 952 4 441  
В. Загуба от дейността   0 0 72 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   4 862 3 155 3 000 2 952 4 441  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 72 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 80 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 80 0 0  
Всичко (Г + E):   4 862 3 155 3 000 2 952 4 358