Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 25 Септември 2022
 
30 Август 2022 13:56 24.000 1.000 (4.00%)

Фазерлес АД (FZLS / 4F6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   7 035 6 510 3 217 6 087 4 427  
1. Разходи за материали   3 899 3 831 2 557 2 492 2 461  
2. Разходи за външни услуги   797 593 243 702 525  
3. Разходи за амортизации   159 163 163 165 170  
4. Разходи за възнаграждения   1 426 1 111 789 1 147 923  
5. Разходи за осигуровки   335 244 257 254 234  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   123 132 8 5 20  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   230 384 -868 1 291 69  
8. Други, в т.ч.:   66 52 68 31 25  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   7 11 2 9 5  
1. Разходи за лихви   0 0 1  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   2 5 1 2 2  
4. Други   5 6 1 7 2  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   7 042 6 521 3 219 6 096 4 432  
В. Печалба от дейността   1 009 440 0 0 430  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   7 042 6 521 3 219 6 096 4 432  
Д. Печалба преди облагане с данъци   1 009 440 0 0 430  
V. Разходи за данъци   0 0 59 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   59  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   1 009 440 0 0 430  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   1 009 440 0 0 430  
Всичко (Г+ V + Е):   8 051 6 961 3 172 6 059 4 862  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   7 606 6 650 2 976 6 057 4 859  
1. Продукция   7 238 6 304 2 812 5 888 4 692  
2. Стоки    
3. Услуги   8 12 9 10 7  
4. Други   360 334 155 159 160  
II. Приходи от финансирания   437 309 189 2 3  
в т.ч. от правителството   437 309 196 0 -2  
III. Финансови приходи   8 2 7 0 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   8 2 7 0 0  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   8 051 6 961 3 172 6 059 4 862  
В. Загуба от дейността   0 0 47 37 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   8 051 6 961 3 172 6 059 4 862  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 0 47 37 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 0 106 37 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 0 106 37 0  
Всичко (Г + E):   8 051 6 961 3 172 6 059 4 862