Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 27 Януари 2023
 
27 Януари 2023 16:23 20.200 0.200 (0.98%)

Фазерлес АД (FZLS / 4F6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2022 3/2022 12/2021 9/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   6 668 7 035 6 510 3 217 6 087  
1. Разходи за материали   3 851 3 899 3 831 2 557 2 492  
2. Разходи за външни услуги   569 797 593 243 702  
3. Разходи за амортизации   360 159 163 163 165  
4. Разходи за възнаграждения   950 1 426 1 111 789 1 147  
5. Разходи за осигуровки   303 335 244 257 254  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   106 123 132 8 5  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   496 230 384 -868 1 291  
8. Други, в т.ч.:   33 66 52 68 31  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   4 7 11 2 9  
1. Разходи за лихви   0 0  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   0 2 5 1 2  
4. Други   4 5 6 1 7  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   6 672 7 042 6 521 3 219 6 096  
В. Печалба от дейността   0 1 009 440 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   6 672 7 042 6 521 3 219 6 096  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 1 009 440 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 59 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   59  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 1 009 440 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 1 009 440 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   6 576 8 051 6 961 3 172 6 059  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   5 686 7 606 6 650 2 976 6 057  
1. Продукция   5 313 7 238 6 304 2 812 5 888  
2. Стоки    
3. Услуги   8 8 12 9 10  
4. Други   365 360 334 155 159  
II. Приходи от финансирания   672 437 309 189 2  
в т.ч. от правителството   672 437 309 196 0  
III. Финансови приходи   218 8 2 7 0  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   218 8 2 7 0  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   6 576 8 051 6 961 3 172 6 059  
В. Загуба от дейността   96 0 0 47 37  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   6 576 8 051 6 961 3 172 6 059  
Д. Загуба преди облагане с данъци   96 0 0 47 37  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   96 0 0 106 37  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   96 0 0 106 37  
Всичко (Г + E):   6 576 8 051 6 961 3 172 6 059