Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 9 Декември 2023
 
04 Декември 2023 15:07 16.600 1.000 (5.68%)

Фазерлес АД (FZLS / 4F6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   6/2023 3/2023 12/2022 9/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   3 244 4 678 4 674 6 601 6 668  
1. Разходи за материали   2 162 2 962 4 385 5 366 3 851  
2. Разходи за външни услуги   275 451 507 631 569  
3. Разходи за амортизации   207 219 236 560 360  
4. Разходи за възнаграждения   779 891 836 1 612 950  
5. Разходи за осигуровки   286 269 287 357 303  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   32 154 83 58 106  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -544 -335 -1 722 -2 270 496  
8. Други, в т.ч.:   47 67 62 287 33  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   5 9 3 184 4  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   -  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 5 1 172 0  
4. Други   4 4 2 12 4  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   3 249 4 687 4 677 6 785 6 672  
В. Печалба от дейността   0 0 0 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   3 249 4 687 4 677 6 785 6 672  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 0 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 109 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата   40  
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата   69  
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 0 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   3 249 4 687 4 677 6 492 6 576  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   3 017 4 516 4 204 5 767 5 686  
1. Продукция   2 737 4 032 3 834 5 283 5 313  
2. Стоки    
3. Услуги   8 10 9 14 8  
4. Други   272 474 361 470 365  
II. Приходи от финансирания   2 13 297 688 672  
в т.ч. от правителството   2 13 297 688 672  
III. Финансови приходи   0 0 0 37 218  
1. Приходи от лихви    
2. Приходи от дивиденти    
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 0 - 0  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове   0 0 37 218  
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   3 019 4 529 4 501 6 492 6 576  
В. Загуба от дейността   230 158 176 293 96  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   3 019 4 529 4 501 6 492 6 576  
Д. Загуба преди облагане с данъци   230 158 176 293 96  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   230 158 176 402 96  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   230 158 176 402 96  
Всичко (Г + E):   3 249 4 687 4 677 6 492 6 576