Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 27 Май 2024
 
Спряна от търговия на 04.05.2010.

Девин АД (6D3 / DEVIN)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2009 9/2009 6/2009 3/2009 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   13 224 12 236 17 359 15 983 12 719  
1. Разходи за материали   4 224 3 767 5 671 5 720 4 174  
2. Разходи за външни услуги   3 177 2 874 3 822 4 685 3 063  
3. Разходи за амортизации   892 1 231 845 729 762  
4. Разходи за възнаграждения   1 404 1 029 1 580 1 465 1 449  
5. Разходи за осигуровки   198 145 240 224 204  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)   3 280 2 803 4 307 3 064 2 853  
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство   -143 161 353 -283 -101  
8. Други, в т.ч.:   192 226 541 379 315  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   323 324 449 294 369  
1. Разходи за лихви   294 364 403 269 340  
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0  
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове   1 3 2 1 2  
4. Други   28 -43 44 24 27  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   13 547 12 560 17 808 16 277 13 088  
В. Печалба от дейността   31 0 3 115 1 382 193  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   13 547 12 560 17 808 16 277 13 088  
Д. Печалба преди облагане с данъци   31 0 3 115 1 382 193  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   31 0 3 115 1 382 193  
в т.ч. за малцинствено участие    
Ж. Нетна печалба за периода   31 0 3 115 1 382 193  
Всичко (Г+ V + Е):   13 578 11 789 20 923 17 659 13 281  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   13 565 11 772 19 942 17 659 13 280  
1. Продукция   9 559 8 919 14 361 13 785 9 493  
2. Стоки   3 823 2 609 4 834 3 275 3 343  
3. Услуги   124 -28 324 340 170  
4. Други   59 272 423 259 274  
II. Приходи от финансирания   12 16  
в т.ч. от правителството   12  
III. Финансови приходи   1 1 981 0 1  
1. Приходи от лихви   1 1 8 0 1  
2. Приходи от дивиденти   0 973  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   13 578 11 789 20 923 17 659 13 281  
В. Загуба от дейността   0 771 0 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   13 578 11 789 20 923 17 659 13 281  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 771 0 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 771 0 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие    
Ж. Нетна загуба за периода   0 771 0 0 0  
Всичко (Г + E):   13 578 11 789 20 923 17 659 13 281