Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 23 Октомври 2021
 
22 Октомври 2021 13:40 9.500 0.600 (5.94%)

Стара планина Холд АД (SPH / 5SR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2021 12/2020 9/2020 6/2020 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   326 456 341 250 408  
1. Разходи за материали   4 6 4 2 4  
2. Разходи за външни услуги   31 51 40 31 33  
3. Разходи за амортизации   0 1 0 1 1  
4. Разходи за възнаграждения   225 321 258 194 193  
5. Разходи за осигуровки   16 16 14 13 14  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   50 61 25 9 163  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 1 1 1 1  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 1 1 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   327 457 342 251 409  
В. Печалба от дейността   7 452 0 0 335 5 293  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   327 457 342 251 409  
Д. Печалба преди облагане с данъци   7 452 0 0 335 5 293  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   7 452 0 0 335 5 293  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   7 452 0 0 335 5 293  
Всичко (Г+ V + Е):   7 392 457 76 586 5 415  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 9 518 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   9 518  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   7 779 70 67 68 5 702  
1. Приходи от лихви   71 70 67 67 67  
2. Приходи от дивиденти   7 708 0 0 5 633  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 1 2  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   7 779 70 76 586 5 702  
В. Загуба от дейността   0 387 266 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   7 779 70 76 586 5 702  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 387 266 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 387 266 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 387 266 0 0  
Всичко (Г + E):   7 392 457 76 586 5 415