Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 26 Септември 2022
 
23 Септември 2022 12:56 8.800 0.050 (0.56%)

Стара планина Холд АД (SPH / 5SR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   3/2022 12/2021 9/2021 6/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   323 437 371 321 326  
1. Разходи за материали   6 5 5 7 4  
2. Разходи за външни услуги   29 40 27 28 31  
3. Разходи за амортизации   1 - 1 0 0  
4. Разходи за възнаграждения   252 335 311 234 225  
5. Разходи за осигуровки   18 16 15 15 16  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   17 41 12 37 50  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   1 0 1 1 1  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   1 - 1 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   324 437 372 322 327  
В. Печалба от дейността   7 942 0 0 794 7 452  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   324 437 372 322 327  
Д. Печалба преди облагане с данъци   7 942 0 0 794 7 452  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   7 942 0 0 794 7 452  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   7 942 0 0 794 7 452  
Всичко (Г+ V + Е):   7 894 437 313 1 116 7 392  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 0 -1 1 036 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   -1 1 036  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   8 266 65 314 80 7 779  
1. Приходи от лихви   68 65 68 72 71  
2. Приходи от дивиденти   8 198 0 0 7 708  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   246 8  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   8 266 65 313 1 116 7 779  
В. Загуба от дейността   0 372 59 0 0  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   8 266 65 313 1 116 7 779  
Д. Загуба преди облагане с данъци   0 372 59 0 0  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   0 372 59 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   0 372 59 0 0  
Всичко (Г + E):   7 894 437 313 1 116 7 392