Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 29 Май 2022
 
25 Май 2022 14:51 10.400 0.000 (0.00%)

Стара планина Холд АД (SPH / 5SR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   12/2021 9/2021 6/2021 3/2021 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   437 371 321 326 456  
1. Разходи за материали   5 5 7 4 6  
2. Разходи за външни услуги   40 27 28 31 51  
3. Разходи за амортизации   - 1 0 0 1  
4. Разходи за възнаграждения   335 311 234 225 321  
5. Разходи за осигуровки   16 15 15 16 16  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   41 12 37 50 61  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   0 1 1 1 1  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   - 1 1 1 1  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   437 372 322 327 457  
В. Печалба от дейността   0 0 794 7 452 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   437 372 322 327 457  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 0 794 7 452 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 0 794 7 452 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 0 794 7 452 0  
Всичко (Г+ V + Е):   437 313 1 116 7 392 457  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 -1 1 036 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   -1 1 036  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   65 314 80 7 779 70  
1. Приходи от лихви   65 68 72 71 70  
2. Приходи от дивиденти   0 0 7 708  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   246 8  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   65 313 1 116 7 779 70  
В. Загуба от дейността   372 59 0 0 387  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   65 313 1 116 7 779 70  
Д. Загуба преди облагане с данъци   372 59 0 0 387  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   372 59 0 0 387  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   372 59 0 0 387  
Всичко (Г + E):   437 313 1 116 7 392 457