Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 13 Април 2024
 
10 Април 2024 11:19 10.500 0.300 (2.94%)

Стара планина Холд АД (SPH / 5SR)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
Стойностите са в: хиляди лева / процент от Нетни приходи от продажби.   9/2023 6/2023 3/2023 12/2022 »
РАЗХОДИ              
А. Разходи за дейността              
I. Разходи по икономически елементи   463 370 355 492 405  
1. Разходи за материали   3 6 2 8 5  
2. Разходи за външни услуги   60 41 51 68 31  
3. Разходи за амортизации   1 0 1 0  
4. Разходи за възнаграждения   352 264 264 352 336  
5. Разходи за осигуровки   16 16 16 16 18  
6. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)    
7. Изменение на запасите от продукция и незавършено производство    
8. Други, в т.ч.:   31 43 21 48 15  
обезценка на активи    
провизии    
II. Финансови разходи   0 0 1 0 0  
1. Разходи за лихви    
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти    
3. Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове    
4. Други   0 0 1 0  
Б. Общо разходи за дейността (I + II)   463 370 356 492 405  
В. Печалба от дейността   0 1 125 8 924 0 0  
III. Дял от печалбата на асоциирани и съвместни предприятия    
IV. Извънредни разходи    
Г. Общо разходи (Б+ III +IV)   463 370 356 492 405  
Д. Печалба преди облагане с данъци   0 1 125 8 924 0 0  
V. Разходи за данъци   0 0 0 0 0  
1.Разходи за текущи корпоративни данъци върху печалбата    
2. Разход /(икономия) на отсрочени корпоративни данъци върху печалбата    
3. Други    
E. Печалба след облагане с данъци (Д - V)   0 1 125 8 924 0 0  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна печалба за периода   0 1 125 8 924 0 0  
Всичко (Г+ V + Е):   113 1 495 8 876 492 84  
               
ПРИХОДИ              
А. Приходи от дейността              
I. Нетни приходи от продажби на:   0 1 133 0 0 0  
1. Продукция    
2. Стоки    
3. Услуги    
4. Други   0 1 133 0  
II. Приходи от финансирания    
в т.ч. от правителството    
III. Финансови приходи   113 362 9 280 88 84  
1. Приходи от лихви   113 121 80 88 84  
2. Приходи от дивиденти   0 0 9 200 0  
3. Положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти   0 241  
4. Положителни разлики от промяна на валутни курсове    
5. Други    
Б. Общо приходи от дейността (I + II + III):   113 1 495 9 280 88 84  
В. Загуба от дейността   350 0 0 404 321  
IV. Дял от загубата на асоциирани и съвместни предприятия    
V. Извънредни приходи    
Г. Общо приходи (Б + IV + V)   113 1 495 9 280 88 84  
Д. Загуба преди облагане с данъци   350 0 0 404 321  
E. Загуба след облагане с данъци (Д + V)   350 0 0 404 321  
в т.ч. за малцинствено участие   0 0 0 0  
Ж. Нетна загуба за периода   350 0 0 404 321  
Всичко (Г + E):   113 1 495 8 876 492 84